Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1926-1927

1926.09.01. 1. ülés

J egyzőkönyv , felvétetett Budapesten, a m. kir. József-műegyetem rektori taná­csának 1926. évi szeptember hó 1.-én tartott 1. üléséről. Jelen voltak: Dr. Szarvnsy Imre e.i.rektor,elnök; Schimanek Emil prorektor, Oltay Károly, dr. Bresztovszky Béla, dr. Putnoky László, dr. Heller Farkas dékánok és dr. Zemplén Géza prodékán. Elmaradását kimentette: dr. Kossalka János prodékán. Jegyzett: Csorba Sándor tanács jegyző. / 1./ Elnök megnyitván az ülést, melegen üdvözli a megjelenteket,külön a két új dékánt; Oltay Károly és dr. Putnoky László urakat,akik­től szives támogatást kér, majd melegen búcsúzik a rektori tanácsból kiváló két dékántól,névsze- rint dr. Kossalka János és dr. Zemplén Géza árak­tól, akiknek szives és sikeres közreműködésükért ezúttal is hálás köszönetét mond. tudomásul szolgál. 2./ Idegilletődve tesz jelentést arról,hogy szeredi Vajkay Károly, a máv. vasgyárak volt közpT igazgatója, a gépészmérnöki osztály szigorlati bi­zottságának kültagja, m.hó 13.-án meghalt. , a\oMx/V A Tanács részvétét a hafoaaar-adt özvegy, előtt is tolmácsolta. 1599. Tudomásul szolgál. \/ 3./ Elnök hozzájárulást kér ahhoz, hogy a legközelebbi tanácsülésen, amidőn felejthetetlen kartársunk, Hauszmann Alajos elhunytéról fog je­lentést tenni, a rektori tanács nevében inditvá- nyozhassa, hogy a tanács a megboldogult iránt érzett kegyeletének egy emlékünnepéllyel is adjon

Next

/
Oldalképek
Tartalom