Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1925-1926

1925.09.09. 1. ülés

felvétetett a m. kir. József-műegyetem rektori tanácsának,1925. szeptember 9.-én tartott 1. üléséről. 'irW. ('• >N VM ■ savi i Jelen voltak: dr. Szarvasy Imre e.i.rektor,elnök; Schimanek Emil prorektor, dr. Kossalka János, dr. Bresztovszky Béla, dr. Zemplén Géza és dr. Heller Farkas dékánok. Jegyzett:Csorba Sándor tanácsjegyző Elnök megnyitván az ülést üdvözli a megjelenteket, majd mindenekelőtt arra kéri ^ legközelebbi munkatársait, hogy a rektori tisztség betöltésénél jóakaratu támogatásukban szíves­kedjenek őt részesíteni. Ezután áttér a napirendre. 1./ A Műegyetem megnyitó ünnepélyének idő­Íja, hogy azkövetkező vasár- •) Kormányzó Ur 0 Főméltóságát, // valamint dr. József főherceg Őfenségét sat.szemé­lyesen fogja meghivni./ Helyeslő tudomásul szolgál. pontjára nezve javaso ) \\ nap tartassák meg. /A L wH­a, J l\/\ \A" 1 . , ' r r V 2. / Javasolja, hogy minden hónapnak egy bizo- ~ « nyos, később megállapítandó napján d.u.6 órakor tartsunk rendes rektori tanácsülést. Azonkívül pedig, ha szükség volna reá, mindig csütörtök d. e. 12 órákor. A r. tanács a javaslatot határozattá emeli. 3. / Felkéri a dékánokat,hogy a helyettesí­tések tekintetében, amikről a titkár fogja érte­síteni őket, sürgősen szíveskedjenek javaslatokat tenni, s azokat a rektori hivatalba benyújtani. Azon tanszékek helyettesitő ellátásáról van szó, amelyek üresedésben vannak. Tudomásul szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom