Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1924-1925

1924.09.03. 1. ülés

J agyzőkönyv , felvétetett Budapesten, a m. kir. József-műegyetem rektori taná­csának 1924. évi szeptember hó 3.-án tartott I. üléséről. Jelen voltak: Schimanek Emil e. i. rektor,elnök; dr. Kossalka János, dr. Szabó Gusztáv, dr. Zemplén Géza és dr. Buday László e. i-. dékánok. Elmaradását kimentette: Zelovich Kornél prorektor. Jegyzett: Csorba Sándor titkár. Elnök megnyitván az ülést üdvözli a megjelenteket, külön dr. Kossalka János urat, a mérnöki és énitészi osztály új dékánját, s mindnyájuktól szives támogatást kér. Majd előadja a következőket 1./ A Műegyetem megnyitó ünnepélyének időpontjára nézve később fog javaslatot tenni, úgyanakkoffogjuk az indexek aláirására, valamint az előadások megkezdésére I vonatkozó határidőt megállapitani. Az előadások megkezdésére nézve szeptember 22.-ét javasolja. Hétfő. Helyeslő tudomásul szolgál. V 2. / Kéri a dékánokat, hogy úgy mint tavaly szíves­kedjenek egy-egy évfolyamonként abc.-rendben kiállitott kimutatást készíttetni a felvételért folyamodókról,illető­leg felvettekről s azt lehetőleg még folyó hó 6.-áig d\, 'v v adják át neki. Tudomásul szolgál. 3. / Megáilapittatni kéri a rektori tanácsülések idejét. A rektori tanácsülések ezentúl is mindig szerdán 11 órakor fognak tartatni. v 3./ A francia nyelv tanítására még mindig nincs szakerő, minélfogva e nyelv tanitása a f. fél­évben elmarad. Gy

Next

/
Oldalképek
Tartalom