Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1919-1920

1919.11.04. 1. ülés

X Jegyzőkönyv felvétetett Budapesten, a József-múegyetem rektori tanácsának 1919.évi november hó4.-én tartott 1. üléséről. j Jelen voltak: Czakó Adolf e.i.rektor,elnök; dr. Kürschák József prorektor, továbbá Herrmann Miksa, dr. Tangl károly és dr. kados Gusztáv dékánok. Jegyzett: Csorba Sándor titkár. ^ Blnök megnyitván az ülést, előadja, hogy a műegyetemi magántanárok folyó évi október hó 28.-án tartott ülésükön tanácsi képviselőkké Csányi Károly, Gzekula Gyula és dr. Fasching Antal —• t r mgántanárokat választották meg. Minthogy a nevezetteknek a beJLigazgatási szabályzat 6. §-a értelmében fogadalmat kell tenniök, felkéri őket, hogy az előirt fogadalmat letenni szíveskedjenek, mire a nevezettek a következő fogadalmat te­szik le: "En /Csányi Károly,Szekula Gyula, dr. Fasching Antal/ becsüle­temre fogadom, hogy mint a műegyetemi magántanárok folyó tanévre megválasz­tott tanácsi képviselője, a műegyetem tanácsának tárgyalásairól a hivatali titkot megőrzőm. k fogadalom letétele, itán ejnök az ülést berekeszti. e.i.rektor,e Ínfok. r titkár. / magántanárok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom