Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1918-1919

1918.09.12. 1. ülés

1_ Jegyzőkönyv * . .. fölvétetett 13«dalesten, a i . dr# JózSQfdi8Űeg|Gtepi réktori tanácsának Ili . . évi szeptember hó 12.-én tartott 1. üléséül;: Jelen voltak: Czakó Adolf e. i. rektor, elnök; dr. Kürschák József prorektor; és j i f dr. 3igmond klek dékánok. Jegyzett: Csorba Sándor titkár, kínok megnyitván az ülést, üdvözli a rektori tanács tagjait s kéri őket, hogy rektori hivatása J. teljesítésében soiveskedjenekfőt támogatni. Majd \ 1. / jelenti, hogy a rektori tanácsnak a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnál való tisz­telgésé 'időpontját még nem lehet megállapítani,mert a miniszter úr szeptember vége előtt nem lesz Buda­pesten. Tudömásu1 s zoIgái. 2. / Megállapittatni kéri azt az időpontot, amely legalkalmasabb rektori tanácsülések tartására. A rektori tanács a szó bari - forgó ülések tartása tekintetében az előadásod uegkozdeso után fog határozni. A 3. / Bemutatja és ismerteti azt a csatolt “körrendeletét, amelyet a hadbavonult főiskolai tanulók tanulmányi szabadságolása ügyében 21.500.- 1: 1 . ein. 13. ss. a. a honvédelmi miniszter úr adott ki. (1799.-1918.) A rendelet szerint a műegyetem mind a r& lehetáá beiratkozni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom