Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1915

1915.01.02. 1. ülés

J egyzőkönyv felvétetett Budapesten,a kir.József-műegyetem rektori tanácsának,1915. évi január hó 2-án tartott I.üléséről. dr.Rados Gusztáv e.i.prorektor,Söpkéz Sándor és Zelovich Kornél e.i. dékánok,továbbá dr.Schafarzik Ferenc e.i.prodékán. Jegyzett: Csorba Sándor titkár. Elnök megnyitván az ülést, 1./ kéri megállapittatni azt az időpontot,mely a folyó félévben a leg­alkalmasabb lesz rektori tanácsülések tartására. Jelen voltak: Kovács Sebestény Aladár,e.i.rektor,elnök; A rektori tanács az ülé­sek tartására egyelőre legalkalma­sabbnak a szombati napot tartja, és az ülések megkezdésének idejét 11 órára tűzi ki. 2./ Javasolja,hogy a folyó tanév $ II.félévére a leck 18.,19.és 20-ikán Írassanak a^,és^f hogy az előadások folyó h^.JBQ-lkán kezdődjenek. f A rektori tanács ily érte­lemben határoz. — 3./ Kéri a dékán urakat,hogy az idén lehetőleg február 10-éig szíves­kedjenek elkészíteni a tandíjmentes-

Next

/
Oldalképek
Tartalom