Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1914

1914.01.07. 1. ülés

felvétetett Budapesten,a kir.József-műegyetem rektori tanácsá­nak 1914 évi január hó 7-én tartott 1-üléséről. Jelen voltak: dr.Rados Gusztáv e.i.rektor,elnök, K.Jónás Ödön e.í?rektor, Söpkéz Sándor, Gzakó Adolf és dr.Schafarzik Ferencz e.i.dékánok, Jegyzett: Csorba Sándor titkár. Elnök megnyitván az ülést, 1. / kéri megáilapittatni azt az időpontot, mely a f.félévben a legalkalmasabb lesz rektori tanácsülések tartására. A rektori tanácsa az ülések tartására legalkalmasabbnak ^ HvWfr/i napot tartja és az ülések megkezdésének idejét ÁIji órára tűzi ki. 2. / Javasolja, hogy a f.tanév II.félévére a leczkekönyvek f.hó 20, 21 és 22-én Írassanak alá és hogy az előadások f.hó 23-án kezdődjenek. A rektori tanács ily értelemben határoz. Q 3./ Kéri a dékán urakat, hogy az idén lehetőleg februrár 10-ig szíveskedjék elké­szíteni a tandiímentességi folyamodványokra vonatkozó javaslataikat. A kérvényeket január 25-ig meg fogja küldeni. Tudomásul szolgál. 4./ A rendelkezési alap múlt évi száma­dásainak megvizsgálására Bánki Bonát és dr.Kürschák József tanár urakat fogja felkérni. 34/1914. Helyeslő Tudomásul szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom