Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1911

1911.01.14. 1. ülés

Jegyzőkönyv felvétetett Budapesten,a kir.József műegyetem rektori tanácsának 1911.január 14-én tartott I.üléséről. Jelen voltak: K.Jónás Ödön e.i.rektor elnök Hauszmann Alajos prorektor,Kovács S.Aladár,Zipernovszky Károly és dr. Daday Jenő dékánok. Jegyzett: Csorba Sándor titkár. Elnök megnyitván az ülést 1./ javasolja,hogy az 500 korona Fábián jutalomdij 1910-re Korbuly József oki.gépész­mérnöknek Ítéltessék.A kitűnő oklevelesek kö­zül Korbuly az egyetlen aki II.szigorlatát is egyhangúan kitünően tette le. 2028/910. A rektori tanács ily érte­lemben határoz. 2/. Felveti a kérdést,nem volna e helyes a tanárok hirdetéseire egy külön tábját készít­tetni? Egyben felkéri a dékán urakat»közöljék a tanár urakkal,hogy akkor,amikor más tanár a hall- gatóknak'előadásokat tart»ugyanazokat a hallgatókat colloquiumokra rendelni nem szabad.­Külön táblára nincs szük­ség.A dékáni táblára kifüggesztendő hirdetések kifüggesztés előtt mindig bemutatandóka dékánnak.Ennek bizonyí­téka a dékáni hivatali bélyegző lénye mata. 3/. Kéri a rektori tanácsülések megtartá­sára legalkalmasabb nap megállapítását. A legalkalmasabb idő szom­bat déli 12 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom