Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1909

1909.01.11. 1. ülés

Jegyzőkönyv fölvétetett Budapesten a kir.József-műegyetem rektori tanácsá­nak 19o9.január 11. tartott 1. üléséről. Jelen voltak: dr.Wartha Vincze e. i.rektor,elnök, K.Jónás Ödön prorektor, dr.Kürschák József, Wittmann Ferencz és Tőtössy Béla dékánok. Jegyzet t '.Csorba Sándor titkár. A rektori tanács elhatározza, hogy a folyó tanév II.felére a leczkekönyvek folyó hó 21.,22. és 23-ikán irattassanak alá és hogy az előadások folyó hó 25-ikén kezdődjenek. 2./ Az üresedésben levő 5 állami ösztöndíjra 33-an folyamodtak. Az írás­beli versenyvizsgát folyó hó 24-ikére, a szóbelit 31-ikére tűzte ki. Egyben felhatalmazást kér arra, hogy az egyéb főiskolai ösztöndíj állomásokra a jelöléseket az előmenetel sorrendjében tehesse meg. Helyeslő tudomásul szolgál. 3. / A Bocskai] féle 4oo koronás ösztöndíjért heten folyamodtak./l956/l9o8.sz./ A mérnöki és építészi szakosztály dékánjának javaslatára kéri a rektori taná­csot, hogy ezt az ösztöndíj at Kiss Jenő III.éves mérnöknek adományozza. A rektori tanács az ösztöndíj at Kiss Jenő III. éves méjpyj&khalIgatónak adományozza. 4. / Ha rektori tanácsnak nincs észre­vétele ellene, értesíteni fo^fa a szakosztá­lyokat, hogy az idei tudományos felszereié-

Next

/
Oldalképek
Tartalom