Magyar Királyi József-műegyetem rektori tanácsülései, 1903

1903.01.08. 1. ülés

JEGYZŐKÖNYY fölvétetett Budapesten, a m,kir,József'-müegyetem rektori tany­ósának 1903, évi január hó 8-lkán tartott 1, üléséről. Jelen voltak: dr,Ilosvay Lajos e,i,rektor,elnök, K,Lipthay Sándor prorektor, Bados (Jusztáv, Rejtő Sándor, dr, Sc'rarAdt Sándor dékánok, TőtÖssy Béla gazdasági előadó. Jegyzett: Csór ha Sándor titkár, 1, / Elnök megnyitván az ülést, hemutatja és fölolvassa annak a. memorandumnak a tervezetét, a melyben az állami tisztviselők fizetését szabályo­zó törvényjavaslat tervezetével szemben,a műegyetemi tanárt est illet ének álláspontját fejtette ki, A rektori tanács a memorandumot némi módosítással teljesen magáévá teszi és azt a rektori tanács, ezen üléséről kí­vánja keltezni. Határozatba megy továbbá, hogy az emlékiratot a rektor vezetése mel­lett, a rektori tanács adja át a vallás és közoktatásügyi minister urnák és hogy az emlékirat egy-egy másolatát, ugyan az a kül­döttség, a minist ereinek úrhoz és a pénz- ügyminister úrhoz is vigye él, 2, / Dr, Sohmidt Sándor utalva a fizetésren­dezéssel kapcsolatosan életbeléptetendő azon intéz- v . kedésre, mely szerint a tandíjmentességet nem a tanártestület, hanem az állam fogja engedélyezni, eleve is foglalkozni kiván ez ügygyei, nehogy oly kis aranyban allapittassék meg az elengedhető összeg a mi a jogos és méltányos igények fedezésére neu lesz elegendő,-

Next

/
Oldalképek
Tartalom