Budapesti Műszaki Egyetem - Egyetemi Értesítő, 1986

1986 / 4. szám

Dr. Halász Ottó (1927 - 1986) 1927-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait 1945-től a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Karán vé­gezte, ahol 1950-ben szerzett oklevelet. Ezt követően tanársegéd lett az I. Hidépitéstani (jelenleg Acélszer­kezetek) Tanszéken, ahol haláláig dolgozott, 1966-tól mint egyetemi tanár, 1968-tól tanszékvezető. 1956-ban kandidátus, 1977-ben a műszaki tudományok dok­tora, 1983-ben a Magyar Tudományos Akadémia . levelező tag­jának választotta. A műszaki mechanika terén végzett céltudatos kutató mun­kája és a körülötte kialakult kutatócsoport tevékenysé­ge jelentősen hozzájárult az acél- és fémszerkezetek nem­zetközi élvonalnak megfelelő hazai méretezési rendszer ki­épitéséhez. Kiemelkedően jelentősek a vékonyfalu rudszer­kezetek stabilitásával kapcsolatos kutatásai, melyek ered­ményei a Könnyűszerkezetes Kormányprogram keretében beve­zetett könnyű acélszerkezetek tömeges gyártását és alkal­mazását készitették elő. A posztkritikus állapotra vonat­kozó vizsgálatai a hidszabályzati előírások továbbfejlesz­tésének alapjait rakták le, és a nagyszilárdságú acélfajták kiterjedt alkalmazását hivatottak előkészíteni. E tevékeny­ség elismeréseként a szocialista országok tudományos aka­démiai együttműködése keretében kutatott "Vékonyfalu és térbeli rudszerkezetek" téma koordinálásával bizták meg. A nagy hazai hagyományokkal rendelkező képlékenységtani kutatásokat elméleti tételekkel és nemzetközileg is je­lentősnek itélt kísérletekkel fejlesztette tovább. Insta­bilitási jelenségek és ismétlődő terhek hatásának vizsgála­tával a képlékenységtan széleskörű acélszerkezeti alkalma­zását segítette elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom