M. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-50

1947. szeptember 11. (84-90)

<*% o. 3* dnosy Pál klri utólagos felvitelét, m rt hadifo­goly volt* Osztály határozata szerint ké­rése nem teljesíthető, mert é- rottségi bizonyítványa elégsé­ges és ha a rátermettségl vizs­ga kitűnőre sikerülne is, akkor sem állana elő elfogadható pon­tozás folynál fogva felvehető volna. 4. A lunkásha lfstók rátermettség! vizsgájából ki­tűnt, hogy csak egyedül Öyurics Gábo>‘ vehet'' fel. A többi hallgató pontozása alapján nm üti meg a aértikét. 5* Osztály kéri, hogy a folyosón, a dékáni Ivatal ajtajánál elhelyezett két hirdetőtábla egyike, pusztáig az A- téfZfflárnöki Osztály táblája legyen. 6. Osztály elhatározta,hogy az 1947/48.tanévtől kezdve " Angol műszaki nyftlv I.f." címen kötelező tárgyat kíván előadatni Csrépy István oki.építész által,ki mint eghlvott elő­adó, két csoportban, heti ü—Sá órában fogja a tárgyat előadni. 7. Deutsch ;va kéri az Osztályt, hogy «Mt a Középkori építészeti előadásokon résztvett, de az ókori építészet c. tantárgyból az osztályzatot csak 1943/47. tanévben, utólag szerezte raeg* a ®*rápkori épitíszot c. tárgyból az osztályzat*/* aogae-^ci-' V. Osztály mereven elzárkózik a ké­rés teljesítésétől,mivel ezt az előtanulmányi rend tiltja*

Next

/
Oldalképek
Tartalom