Magyar József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-1950

1948. szeptember 9. (218-226)

5. A tanulmányi bizottság véleménye szerint férése - tol|o3Íth:t'. Az 5. félévre beiratkozhat azzal a felt fellel.bogy a Talajmechanika c. tárgyból 1948. okt. 31-ig felvételi vizsgát kall tonale. Az I.szigorlatot a tanulmányi rendnek raegf eleiden a >. uav kezdetóig le kell tennie* * 1/ Jancsik István njrafelvételét kari a Il.Óvfo- lyamra. Az 1943/44.tanévben kezdte neg tanulmányait. -rósz hadifogság­ba került, ahonnan f.é.jul.3-án tárt vissza. . A . , , Á tanulmányi bizottság véleménye szerint .«rase telj as it de te. e/ kovács Ötté vándor ujrafelvét lét kéri a IV.év­folyamra. Tanulmányait a háború után bekövetkezett nehéz anyagi hely­zete miatt szakitóttá meg. _ „ , , , . , A tanulmányi bizottság véleménye szerint kérése teljesíthető aszal,hogy csak azokra a tantárgyakra ir tkoz üt be, amelyeket az előtanulmányi rend me enged# f/ Gólya Göbor ulrafelvőtelét kéri as I.évfolyamra. Az 1945/46. tanévben egy félévet h lógatott.majd betegsége ts anyagi hslvzete miatt tanulmányait megszakította. *v tanulmányi bízotté,ág vé­nnyé szeri se toljesifhetd. Beiratkozhat a fél a:*- aszal, á Szabadkézi rajzból szerzett osztályzata beszámít. A kémia, Magángaz­da ságt an és Magyar magánjog c. tantárgyakból most már utóvizsgát $oll tennie. .. . » gr/ Horváth Zoltán felvételét kéri a Il.évfolyr mra. Az I.évfolyamot az 1943/44.tanévben végezte el. Tanulmányait n háborús események miatt hagyta abba. / ... w A tanulmányi bizottság véleménye szerint ^ér teljesíthető. h/ Arusniczki Jenő uirafelvételét -téri a III» évfolyamra. Az első két évfolyamot az 1944/45, 1945/46. tanévben hall­gatta le. Tanulmányait betegsége miatt szakította meg. ( A tanulmányai bizottság véleménye szaruit az^ 5. félévre beiratkozhat azzal a kötelezett j f.e.okt. 31­a Mechanika I.c. t bál szerezzen vizsgaeredményt.^ 1/ Becaei i<ai03 ujrafolvétol'i kéri a III.év­folyamra. A? első két Ivat az 1341/44 és az 194a/43.tanévben hallgatta 1q. Tanulmányait a JSborus események miatt szakította meg. Jrosz hnn_ fogsé^bf került, ahonnan 1947. aug. 3o-án került vissza. . A tanulmányi bizottság véleményeaszerint az o. félévre beiratkoz at azzal a kötelezette* el,hogy a mechanika I.c. tárgyból okt. 31-ig szerezzen vizsgaeredményt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom