Magyar József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-1950

1947. november 28. (161-165)

3. 5. A rektori hivatal a quaestura kívánságára lec­keivet rendszeresített a vendéghallgatók számára. Ilyen lecke- ivet kapott első esetben az Építészmérnöki Osztályon'’Van Beek Ottó vendéghallgató. A leckeiv hasonló a rendkívüli hallgatók leckeivéhez és rektori, dékáni és tanári aláirás tekintetében azzal azonos módon kezeltetnék. A quaestura azzal a megokolással kírte a vendéghallgatók leckeivének rendszeresítését, hogy a tan­díjfizetési bejegyzésekre alkalmasabb,mint a látogatási jegy. Tudomásul szolgált. 4. Tanulmányi ügyek. a. Oltai László I.é. közgazd.tudománykari hallgató, a Kémia, a Szabadkézi raiz, a Magángazaaságtan ás a Magyar magán­jog c. tárgyaknak vendágnailgatói minőségben való hallgatására kér engedélyt.Kérését azzal okolja meg, hogy a jövő tanévben mér­nöki tanulmányokat kiván folytatni. Saztály úgy határoz, hogy a félév előrehaladta miatt kérése nem tel­jesíthető. b. Szüszner Henrik az 1943/44.tanévben a budapes­ti műegyetemen hallgatott egy tanévet. Beiratkozott a 3. félévre és megszerezte a féléveleii bejegyzéseket is, azonban a háborús események miatt nyugatra távozott. A müncheni UNRRA-egyetemre iratkozott be ás az 1945/46 és az 1946/47. tanévben lehallgatott négy félévet. Ta­nulmányait folytatni kivánia a ésfhöki Osztályon és ebből a célból tanulmányi rendjének megállapítását kéri. A javaslattételre felkért dr. Szentmártonyi Tibor ny.r.tanár véleménye szerint amennyiben az Osztály a müncheni UlíERA-egyetemet egyenrangúnak ismeri el, folyamodó az ott töltött tanulmányainak figyelembevételével a harmadik évfolyamra a jövő, 1943/49. tanévben'felvehető. Á Mechanika I. f.-ból szerzett kitűnő, a Magasépitéstan I-—TI- " a Geodézia I.f-ból " jó osztályzatai elismerhetők. Az Analízis és geometria II, a Mechanika II, a Fizika, Géptan, Hidrológia és hídrometria, Talajmechanika és Kémiai technológia tárgyakból azonban felvételi vizsgát kell ten­nie. A III.évfolyamtól Kezdve a teljes előtanulmányi rend lép életbe. Osztály a javaslatot elfogadja azzal, hogy a folyó tanévre a félév előhaladta miatt már nem iratkoz- hatik be. de a jövő tanévre igen, addig leteheti a javasolt hiányzó vizsgákat és az I.mérnöki szigor- latoi. c. Schwarcz István kalocsai lakos deportálás foly­tán Nyugatra került és a müncheni egyetemen at 1945/46.és az 1946/47. tanévekben elvégzett négy félévet. Tanulmányait egyete­münkön óhajtja folytatni'és ebből a célból tanulmányi rendjének megállapítását kéri. A javaslattételre felkért dr. Szentmártony

Next

/
Oldalképek
Tartalom