Magyar József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki Osztály Kari tanácsülési jegyzőkönyvei, 1946-1950

1947. november 28. (161-165)

4. Tibor ny.r.tanár véleménye szerint a müncheni miegyetem Mérnöki Osztályán négy félév alatt hallgatott tárgyak betudásával felve­ri# az előtanulmányi rend figyelembevételexii nélkül a második évfolyam M.felére. Ebben a félévben már csak a Geológia, Hidrológia a német tanulmányi rend szerint mé{ zott, az I.mérnöki szigorlatra valc ziuwu* i • ina i uw gát kell tennie, kell betartania. fminthogy egy tantárgyból" sem vizsgá- jeíentkezésig felvételi vizs­A jövő tanévtől kezdve a teljes tanulmányi rendet Osztály a javaslatot elfogadja. d. Molnár Györgynek a Mérnöki Osztály a múlt tanévi 9. rendes ülésén hozott határozatával megengedte a közgazdaság­tudományi karon folytatott tanulmányai alapián az I.évfolyam L. félévére való beiratkozást azzal , hogy az I.mérnöki szigorlatig a Magángazdaságtan és a Magyar magánjog c. tantárgyakból felvételi vizsgát köteles tenni. Minthogy a döntés folyamán figyelmen kívül maradt, hogy nevezett az 1.félévben a közgazdaságtudománykari^ tantárgyakkal párhuzamosan a Szabadkézi raiz. c. tárgyat nem hall­gatta, nevezettet kötelezni kell, hogy ebből a tárgyból is tegyen felvételi vizsgát. Osztály igy határoz. e. Büki Károly I.éves mérnökhallgató a Magyar ma­gánjog, a Kémia és a Magángazdaságtan c. tantárgyak hallgatása és vizsgája áléi való felmentését kéri azzal, hogy az Állami Ke­reskedelmi Főiskolán ezeket, illetőleg ezekkel hasonló tárgyú tantárgyakat kőt féléven át hallgatott és belőlük vizsgázott. Az illetékes szaktanár javaslata^szerint ból és Magángazdaságkanból kérése nem teljesíthető, a Magyar ma­gánjogból igén. Osztály a javaslatot elfogadja. 7. Ábrázoló mértani tanszék igazgatása. Minthogy a Mérnöki Osztály az ábrázoló mértani tanszéket átvette az Építészmérnöki Osztálytól, abból a célból, hogy az ábrázoló mértani tanszék igazgatása a Mérnöki Osztályon bellii történjék, szükségessé vált írva Károly ny.r.tanárnak az adminisztÉátori teendők alól való felmentése és a Mérnöki Osztá­lyon belül uj adminisztrátor kijelölése. Osztály úgy határoz.hogy a 2.fél­évtől kezdve dr. Kotsis Endre ny. r.tanárt bizza meg, aki ezt a meg­bízatást elvállalta. Osztály ezt az ügyet,Arvé Károly ny.r.tanárnak a folyó félév végével való felmen­tése céljából a Kar elé viszi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom