József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépész- és Vegyészmérnöki Kar jegyzőkönyvei, 1945-1950

1949. november 8. (367-369)

4. / Monostori Antal dr. magántanár azzal a kéréssel fordul a Karhoz, ho , y az ;)5o6o/1944. ív.1.szám alatt megerősített és a ’’Hurkolt kelraek és készítésük” ciaü tárgykörre érvényes magántanári képesítése a "Gyapjú kártolt és fésűs fonása" cirnü tárgykörré és terjesztessék ki. Kérése alátámasztására felhozza, hogy a Hazai Fésiisfoné * és szövőgyárnak, mint az ország legnagyobb fésüsfonódájánuk üzemvezető főmérnökeként a gyapjú fésűs- ea kártoltipari feldolgozásában, igy a fonásban is, többéves beható gyakorlati tapasztalatokkal és szak­tudással rendelkezik, v Szén túlmenően pedig, mint meghívott előadó, az 1944/45, tanévtől az 1948/49,tanévig a "Szálas anyagok fonása, szövése" cimü kötelező gépészmérnöki kollégium anyagaként a szóbaniorgd tárgykör anyagát több szemeszteren át már is előadta és abból vizsgálatát ott, A Kar a kéréshez hozzájárul. 5, / az elnök ismerteti a Vegyészmérnöki Osztály 1949, szep­tember 27,-i ülésén elfogadott s a Karnak az illetékes íéinisztor Úrhoz továbbítás végett átadott kémiai fizikai tanszék betöltésére meg­hirdetendő pályázat szövegeik-' A Kar a p;xlyázat fölterjesztéséhez egyhangúlag hozzájárul. I 6./ Az elnök tárgyalásra bocsátja Verebéig Klszló és 1 i s k a József ü”r. nyár.tanárok közös beadványát, amely „n a ”Villamos; épzemtani tanszék" felállitő-sára tesznek javaslatot. A Kar a javaslathoz hozzájárul. 7, / Az elnök bejei önti, hogy dr. ii o v á cs István soproni ny.r.tanár soproni""szolgálata alól azonnali hatállyal felmentetett és megbizatott a Budapesti Műszaki Agyétsm atomfizikai.tanszékének vezetésével, azzal a kikötéssel, hogy\szolgálati helyét azonnal fog­lalja el. Az elnök megemlíti, Hogy kezdetben a tanszék nevét 3pektroszkopiai tanszék néven tervezték, de időközben elhatározfcitott mégi, hogy a tanszék a régi nevén működjék továbbéé3 az atomfizikai ' tárgy maradion meg v riasztható tárgynak és annak a néhány hallgatónak a fizika irányában való, tovdbotopséset szolgálja, akik a jövőben, mint mérnök-fizikusok működnek majd közre. Az elnök ismerteti Gombás Bili dr. és Gy u 1 a y Zoltán tanároknak lev: lét, amely szerint kívánatosnak tartják K o v á cs Professzornak iváló munkásságára és érdemeire való tekin­tettel az atomfizikai tanszéken való további működését és javasoljak az Osztályba való meghívfsát. Cs ű r Ö s Zoltán dr. szerint is helyes lenne to V a cs professzor formális meghívása, annál is inkább mert nem kinevezze. Hanem csak áthelyezve lett. , , , . , A Kar ügy határoz, hogy U o m b a s és Gy u 1 a í professzorok il o v á cs professzor meghívása ügyében tegnapi dátummal készítsenek felterjesztést. 8. / A Gé ész mérnöki Osztály -javasolja, hogy a Fizikai inté­zethez dr. i o f fán a n n Tibor tanársegéd adjunktussá történt ki­nevezésével megüresedett tanársegédi melyre egyelőre demonstrytori minőségben K á 1 m á n Iv?ln szigorló gépészmérnök választass ck yieg* Tekintettel arra, hogy egésznapos tanársegédi mixHakÖrt tölt be es november hónap folyamán megszerzi a diplomájá.t, az Osztály^javasolja, Hői’ illetménye izzít havi l.ooo,-Ft-ban állapíttassák meg. A Kar a javaslatot elfogadja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom