Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1965-1966

A tanszékek tudományos és művészeti munkássága

alapján valószínűnek látszik, hogy a továbbiakban még nagyobb hatásfok-javulás érhető el. (A ku­tatást végezte: Szabó László, Illés István, Lipták Ferenc és Vas Károly. Megbízó: Kőolaj- és Gáz­ipari Tervező V.) Szakvélemény a hydropur (járműves tisztító berendezés) átalakított lemezes derítőjének vizsgálatáról. A végzett vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy az átadott berendezés üzemszerűen nem működ­tethető. Az ÉKME Geotechnikai Tanszék vizsgálatai arra is rámutattak, hogy a berendezés gyors szűrőjében alkalmazott homok nem önszűrő. (A kutatást végezte: Szabó László, Kézdi Árpád, Ká­dár Júlia, Winter János. Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság.) Szakvélemény aV—1212típusú hydropur (járműves víztisztító berendezés)lemezes derítőjének üzemi jellegű hidraulikai vizsgálatáról. A vizsgálatokat a Vízgépészeti Vállalat kunhegyesi gyáregységében végezték. A kutatás feladata a hydropur lemezes derítője áramlástani és ülepítési hatásfokának a meghatározása volt. A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy bár a berendezés rendeltetésének megfelelően üzemel, a szekciók szerinti vízelosztás nem volt egyező arányú. Ennek javítására a kutatók több javaslatot tettek. (A kutatást végezte: Szabó László, Vas Károly, Winter János. Meg­bízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság.) A dunai vízerőhasznosítással kapcsolatos kolmatációs vizsgálatok, II. rész. A csehszlovák—magyar közös dunai vízerőhasznosítás megvalósítása során meg kell akadályozni a vízáteresztő homokos kavics talajon fekvő tározótérből és üzemi vízcsatornából a nagymértékű elszivárgást. A különböző szigetelési módok közül az előző évben a természetes, ebben az évben pedig a mesterséges kolmatációs folyamat legfontosabb törvényszerűségeinek feltárására végeztek a kutatók laboratóriumi vizsgála­tokat. Mesterséges kolmatáló anyagként különböző töménységű agyag és bentonit szuszpenziókat adagoltak s meghatározták azok szivárgás-csökkentő hatását. (A kutatást végezte: Lipták Ferenc a tanszék dolgozóinak részvételével. Megbízó: Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet.) Tározómedencék áramlástani vizsgálata. A vizsgálat folytatása az 1964-ben megkezdettnek. Az 1965. évi kisminta-vizsgálatok keretében, alkalmazva és továbbfejlesztve az előző évi vizsgálatok során kidolgozott mérési, feldolgozási módszert, a tanszék a tározómedencék ÉTI által javasolt vízbevezetési módját vizsgálta. Az eredmények értékelése azt mutatta, hogy ez a vízbevezetési meg­oldás lényegesen jobb, mint az általánosan eddig alkalmazott. A kisminta-vizsgálatok néhány kér­désre nem adtak választ. (Pl. az új vízbevezető csőrendszer veszteség tényezője stb.) Ezeket a kérdése­ket kicsinyítés nélkül, eredeti méretben kell vizsgálni. (A kutatást végezte: Bozóky-Sz. Károly, Dávid Sándorné, Szolnoky Csaba. Megbízó: Építéstudományi Intézet.) Szakvélemény a dombvidéki vízgyűjtőterületek hálózatának fejlesztéséről. A dombvidéki kísérleti és táj jellemző kísérleti vízgyűjtőterületek jelenlegi helyzete, a rajtuk folyó mérések és kutatások célja, módszere, fejlesztése a Nenzetközi Hidrológiai Decennium programjának keretében, a kísér­leti területek kibővítése. (A kutatást végezte: Winter János, Salamin Pál, Vas Károly. Megbízó: Víz­gazdálkodási Tudományos Kutató Intézet.) Öntözőcsatornák tömörített talajszigetelésének tartóssági vizsgálata. A laboratóriumi vizsgálatok során módszert dolgoztak ki a tömörített talaj szigetelések tartósságát befolyásoló hidrológiai és üzemi körülmények hatásának laboratóriumi megfigyelésére. A módszer alkalmazásával vizsgálták az ismételt fagyperiódusok, valamint az ismételt száradás és nedvesedés hatását a kiválasztott talajok tömörítésével készített szigetelések áteresztőképességére. A fagyperiódusok hatására a vizsgált talajminták áteresztőképessége jóval nagyobb mértékben nőtt, mint a tömörségváltozás következtében várható lett volna, tehát a talajmintában nemcsak tömörségi, hanem jelentős szerkezeti változás is történt. Az ismételt szárítás és nedvesítés hatása a talajminták áteresztőképességére lényegesen kisebb volt, mint a fagyperiódusoké. A tartóssági vizs­gálatok — az öntözőcsatornák szigetelésének kérdésén túlmenően — érdekes adatokat szolgáltattak egyéb vízépítési földmunkák tartósságáról is. A kapott eredményeket széleskörű vizsgálatokkal kí­vánják kiterjeszteni más talajokra. (A kutatást végezte: Ijjas István, Fekete András. Megbízó: VITUKI.) MÉRNÖKKARI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS Egyetemi jegyzetek Szalay György: Angol Műszaki Nyelvi Jegyzet (A IV. évf. mérnökkari hall­gatók számára). Tankönyvkiadó, Budapest, 1966. 44 p. Szabó József: Német Műszaki Nyelvi Jegyzet (A Mérnöki Kar IV. éves nap­pali hallgatói számára). Tankönyvkiadó, Budapest, 1966. 63 p. 123

Next

/
Oldalképek
Tartalom