Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve 1963-1964

Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói

Ábrahám Gyula oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Csongrády Kornél oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Rotzik József old. mérnök, egyetemi tanársegéd. Sváb János oki. mérnök, egyetemi tanársegéd. Drotár Lajosné tanszéki adminisztratív ügyintéző. Somogyi István tanszéki főmunkaerő. Mikola Lajos tanszéki munkaerő. Tátrai Frigyes mechanikus. Blicha Jánosné hivatalsegéd. Nagy György né hivatalsegéd. Tudományos kutató részleg’ Dr. Orosz Arpádné adminisztratív ügyintéző. Szőr Sándor mechanikus. VÍZGAZDÁLKODÁSI T VXSZÉK Dr. Salamin Pál oki. mérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa, műszaki doktor, az MTA Vízgazdálkodási, Vízépí­tési és Hidrológiai Bizottságának, a Nemzetközi Öntözési és_ Belvízrendezési Szövetség Magyar Nemzeti Bizottságának és a Mezőgazdasági Üzemi Vízgazdál­kodási Bizottságnak tagja, az OVF Kollégiumának tagja, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság II. Tiszai Vízlépcső tanulmánytervét felülvizsgáló szak- bizottság elnöke. Kitüntetései: „Szocialista Munkáért” Érdemérem, a vízgaz­dálkodás kétszeres kiváló dolgozója, a felsőoktatás kiváló dolgozója, a Hidro­lógiai Társaság Bogdánffy Ödön Emlékérme. Dr. Borsos József oki. mérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa, műszaki doktor, az MTA Településtudományi Bizottságának, az Építésügyi Minisztérium Városrendezési Bizottságának a Településfejlesztési Műszaki Tanácsnak, a Városok és Községek Fejlesztésére Irányuló Település- tudományi Kutatások Koordináló Bizottságának, az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság Közműfejlesztési Bizottságának, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa Várospolitikai Bizottságának tagja. Kitüntetései: Magyar Munka Érdemrend, Munka Érdemérem, a Köztársasági elnök elismerésének bronz­koszorúja, Árvízvédelmi Emlékérem, a város- és községgazdálkodás kiváló dolgozója. Dr. V. Nagy Imre oki. mérnök egyetemi docens (félállású), a műszaki tudományok doktora, műszaki doktor, az MTA Vízgazdálkodási, Vízépítési és Hidrológiai Bizottságának titkára, a Tudományos Minősítő Bizottság Föld­tudományok Szakbizottságának tagja. Dr. Öllős Géza oki. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok kandi­dátusa, műszaki doktor, a Hidrológiai Közlöny főszerkesztője. Kitüntetései: M unka Érdemérem, a Hidrológiai Társaság Vásárhelyi Pál és Wein János Emléklapjai. Bozóky-Szesz ich Károly oki. mérnök, egyetemi adjunktus. Kitüntetései: az oktatásügy kiváló dolgozója, a Hidrológiai Társaság Wein János Emlék­lapja. Dobos Alajos oki. mérnök, egyetemi adjunktus (félállású). Kitüntetése: A Hidrológiai Társaság Vásárhelyi Pál Emléklapja. Dr. LiptáJc Ferenc oki. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor. 80

Next

/
Oldalképek
Tartalom