Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1982-1983

1982. október 4. (256-275) - 1. Javaslat Állami Díj adományozására - 2. Javaslat a Marxizmus-leninizmus Intézet igazgatóhelyettesének megválasztására

- 2 mes személyekre az Államidij-bizottsághoz. Ezek után Írásbeli javaslatot kértem a karok dékánjaitól, majd az Egyetemi Tanács ülésén bejelentettem, hogy a dékánok Írásbeli javaslatainak fel­dolgozására és mérlegelésére ad hoc rektori bízottságot kivánok létrehozni,amely nem az Egyetemi Tanácsnak, hanem személy sze­rint a rektornak tesz javaslatot. Szeretnék az Egyetemi Tanács tagjait arra emlékeztetni, - annyi­val is inkább, mert tanácsülésünknek uj tagjai is vannak ­hogy fz ad hoc bizottság elnöke Kónya Albert kollégánk volt, tagjai : Major Máté, Szabó Imre, és Varsányi György elvtársak, valamint Varga Sándor elvtárs, a Bizottság titkára. A Bizott­ság tagjait felkértem, hogy egyrészt a karok dékánjai által meg­szerkesztett személyi javaslatokat mérlegeljék, másrészt tekint­sék át egyetemünk területét és ők is kezdeményezzenek, illetve kezdeményezhessenek Kossuth-dij és Állami -dij odaítélésért javaslatot. Bejelentem a Tisztelt Egyetemi Tanácsnak, hogy a Kónya elvtárs által vezetett ad hoc rektori bizottság megtette javaslatát nekem ugy, ahogyan kértem, megfelelő rangsorolással. Ezt az illetékes társadalmi szervekkel megtárgyaltam, és ennek alapján két javaslat van a kétféle dij odaítélésére az Egyetemi Tanács elé. Tisztelettel javasolom az Egyetemi Tanácsnak, hogy csak ezzel a két személyi javaslattal foglalkozzék. Kérem, hogy n>ilt sza­vazással dgntsünk arról, hogy csak ezzel a két javaslattal fog­lalkozzéklTaz Egyetemi Tanács, vagy pedig egyéb kérdéseket is szóba hozhasson-e? Megkérdezem, hogy javaslatommal kapcsolat­ban van-e valakinek kérdése, vagy észrevétele? /Nincs/ Ugy létom, hogy £incs. Kérem, hogy aki nem ért egyet javasla­tommal, szíveskedjék a kezét feltartani./Senki sem jelentkezik./ Ugy látom, hogy nincs ellenvélemény, és mindenki egyetért azzal, hogy csak a két címmel kapcsolatos személyi javasla­tokat tárgyaljuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom