Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1952-1953

1953. április 6. (183-240.) - 1. A BME 1952/53. tanév negyedévi tevékenysége (írásos előterjesztés)

- 3 ­A tanév hátralévő részében minden egyes el >adő és gyakorlat­vezető -az oktatási terven kivül- hetenként legalább e -yszer kata­lógust tartson és annak eredményét közölje a tanzlmányi osztállyal és a tanszékvezetővel. A gyakrabban mulasztó hallgatókat a tanszék­vezető rendelje be és vonja felelősségre. Határidő: folyamatos. Felel "s: dék ínok. Az oktatási osztály és a dékáni titkárok előzetes tervet ké­szitenek a vizsga- és utóvizsga-időszak feladatairól és azt a kis­tan csüléaen bemutatják. Határidő: május 3. Felelős: oktatási .oszt .vezető, A DISz a hallgatóság munkaértekezletein foglalkozzon a tanács­ülés hat 'rozataival és megállapításaival, valamint értékelje ki ta­nulókörönként a tanulmányi munkát a jó hallgatók népszerűsítésével s a rosszak megbélyegzésével; ezáltal segitse az egyetem munkáját. A heti tanulmányi feladatok kitűzése és végrehajtása célj íból a P-rt- és DISz-bizottság képviselője, a láarxizmus-Leninizmus tan­szék vezetője, valamint a rektor a hétfői kistanácsülések 'után meg­beszélést tartanak. Ugyanez a bizottság a f. hó 13-i kistan ;csülésen a választással kapcsolatos feladatokat is megbeszéli. A fegyelem megszilárdítása végett a rektor esetenként engedé­lyezi, hogy a DISz-szervezet reggel 8 ó ra után 6-8 percig igénybe­vehesse a hangos hiradót a későnjövők megszégyenítésére. A hangos hiradó ugyancsak felhasználható a vizsgákra való mozgósit sra is. A beiskolázásra az eddiginél nagyobb gondot kell „forditani. A felvételi vizsgákat meg kell szigorítani. A felvételi bizottságo­kat felelőssé kell azért tenni, hogy egyetemi képzésre alkalmatlan hallgatók bekerülését akadályozzák meg. Szakmérnöki Továbbképzőre szakmérnöki oklevél nélkül beirat­kozni nem lehet. A tanulmányi osztályok átszervezésével kapcsolatban megvizs­gál: ndó -különösen a villamoskari esti részleg-, hogy feladatainak eleget tud-e tenni. Felelős: Vágó dékán. > Tekintve, hogy egyes tárgyaknál -különösen alaptárgyaknál­tulterh&lés mutatkozik, ki kell tűzni az esti programmok mielőbbi letárgyalását, sorrendben először az alaptárgyak programmji inak tárgyalását. Felelős: Kozmann György relct orhelyettes és Kóczy László okt.oszt.vez. Z.m.f. jegyzőkönyvvezető. elnök, rektor. ^Hitele sitik: egyetemi tanár,

Next

/
Oldalképek
Tartalom