Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1951-1952

1951. szeptember 3. (1-8.) - 1. M. A. Dinyina professzor üdvözlése - 2. Elnöki bejelentések - 3. A tanácsülések időpontja - 4. Elnöki bejelentések - 5. Új tanszékek szervezése - 6. Az aspiránsképzés helyzete - 7. Tanszéki költségvetési javaslatok - 8. Az egyetemi sportoktatás helyzete - 9. Az 1951/52. tanév megindulásával kapcsolatos teendők

f Jegyzőköny v, készült a Budapesti Műszaki Egyetem Tanácsának az 1951, évi szeptem­ber hó 3-án tartott üléséről* c Jelen vanna k: Dr, Vörös Imre rektor, elnök, ,, Németh lEndre, dr. Kardos György, Rázs<5 Imre, Vágd Artúr, dr, Erdey László, Gerendás István dékánok, ffirfffrinrMgTtmE Gábor László ny.r, tanár, a páncélos,-műszaki,-és hira dó-katonai tanszék vezetője, Kozmanh György relctőrhelyettes, Taky Ferenc, Vadász Mihály, dr, Rusznák István dekánhelyettesek, Lőrincz Imre a Kohó- és Gépipari Minisztérium kiküldötte, Reischl Antal K.M. ügyoszt, vez., Asot Gedeonovics Nalcsan ny.r,tanár, dr, Harsányi István intézeti tanár, Dvinyina Mária Alexandra szovjet profesazornő, Ádám Sándor rektori rektori titkár, Halász Aurél t,o,vez,, Antal Sándor gazd. ig,, Pirkov János szán, o, vez,, Kugler Mihályné és Ormos í-'ibor a Pártbizottság részéről. Távolmaradását, kimentett e: Dr, Mihailich Győző prorektor, és Bartos István a Közi, és Postaügyi Min, kiküldötte. Jegyzet t: Dr, Somogyi Sándor előadó. Az elnök megnyitja, az ülést, üdvözli a megjelenteket és a jegy­zőkönyv hitelesítésére felkéri Németh Endre és Erdey László ny.r, tanárt• Az elnök örömmel üdvözli a tanácsülésen megjelent Dtinyina Mária Alexandrát, aki az üzemi tervgazdasági tanszék tanáraként lesz hat­hatós támogatására az egyetemnek,Ez az intézkedés is mutatja a Szovjetunió gondoskodását, mert már a második professzort küldi a Budapesti Műszaki Egyetemre, Az elnök megköszöni az uj professzor­nőnek, hogy vállalta a feladatot, hogy az egyetemen elősegiti az oktatás munkáját, biztosit ja őt mindnyájunk szeretetéről és sok sik­kért kiván neki, Dtinyina Mária Alexandra ismerteti idejövetelének célját, t.i., hogy segitséget nyújtson a szocialista gazdaságtan előadásának meg­tartásában. Megemliti, hogy a moszkvai Felsőoktatási Iskolán dolgo­zott és a szocialista gazdaságtant adta elő. Nagy megtiszteltetés­nek veszi, hogy a Szovjetunió ide küldötte őt s a legjobb tudása szerint fogja feladatát ellátni. Az elnök bgelenti, hogy tanévnyitás szeptember 8-án délután 3 órakor lesz az aulában. Az ünnepély után kulturmüsor és tánc lesz, A megnyitás 3 órára van téve, mert ez az időpont a legmegfelelőbb a nappali és esti oktatásban résztvevők számára egyaránt. Kéri a Tanács tagjait a megnyitón való megjelenésre. Az elnök közli, hogy a K,M. a rektor és a dékánválasztóülések eredményét jóváhagyta és átadja a kinevezési okmányokat az érdekel­teknek, éspedig Németh Endrének, dr. Kardos Györgynek, Vágó Artúr­nak, Rázsó Imrének és dr. Erdey Lászlónak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom