Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1950-1951

1951. április 2. (66-74.) - 1-9. A vallás-és közoktatásügyi miniszteri rendeletek ismertetése - 10-12. Elnöki jelentések - 13. Kossuth-díjas oktatók üdvözlése - 14. A műegyetemi reform során szükségessé váló intézkedések - 15. Osztályfőnöki értekezletek kérdése - 16. A Hadmérnöki Karra történt kinevezések ismertetése - 17. Kari beszámolók a vizsgaeredményekről - 18. A rektori és dékáni megbízatási pótlék kérdése - 19. Az új tanulmányi szabályzat szerinti államvizsga tárgyai - 20. A tanév zárásával kapcsolatos ügyek

EI ost történik, i g en jó eredmények mutatkoznak. Megállapítást nyert,, h ogy bizonyos tárgyakból határozott liberalizmus mutatkozott, mig m ás tárgyaknál leértékelés.történt. A hadmérnökhallgatók általában e'gy jeggyel emelték osztályzatúidat, azonfelül hogy átlagban öt-hat tár gyat bep'óto ltak, A kollégiumban lakással a fegyelem megjavult, A hallgatók köréb en munkaverseny iüdult, mennek tervezetét készsé­gesen r endelkezésére bocsájtja a többi karoknak. Az eredmény a tu­dásb an mutatkozik meg, Megemlíti még a dékán, h ogy nehezen kapja meg a hi ány z ásókról és a tanulmányi eredményekrő a tanulmányi osztályok­tól a j elentést. Az elnök kéri a dékánokat, intézkedjenek, hogy a hallgatók ereaményeine k n yilvántartása a tanszékeken pontosabban történjék, mert ezt a m unkát sok tanszéken felületesen jegyzik, A továbbiakban hivatkozva a tanulmányi,fegy elmi és vizsgaszabályzatra, mely a ki­bocsátandó okle veiekrol intézkedik, kéri a dékánokat, hogy foglal­kozzanak már most ? e problémával, hogy miként tegyenek eleget a ren­deletnek, . Az elnök ismerteti a rektorok és dékánok megbízatási pótléka tár gyábán kiadott jnini szxertanácsi rendeletet, melynek értelmében a rektor havi 1000.- , a dékánok pedig havi 600.- Ft pótlékot kap­nak megbizatásük tartamára. A rendelet egyben megszünteti a rektor­helyettesi és dékárihelyettesi állásokat, melyeket tanszékvezető egye­temi tanári, vagy inté zeti tanári állásokká kell átsee!rvezni. i Tudomásul szolgál, Dr., Erdey László ismerteti az uj tanulmányi szabályzat intéz­vked ését, mely szerint a tanulmányok befejezéséül államvizsgát kell tenni a marxizm usból-leninizmusból és az orosz nyelvBCl, A szabály­zat ugyanakkor kimonja azt,is, hogy az államvizsgákat külön rendelet fogja szabályoz ni. Az orosz lektorátus nem régen kapott a dékántól értesítés t k, hog y a hall^tóságnak az orosz nyelvből államvizsgát kell tenni, ugy anakkor a kar hivatalosan kapott értesitést arról, hogy a IV. éves hallgatók még az átmeneti szigorlati rend szerint te­hetik végszigor latukat,. Tisztázandó tehát, hogy mit kell a hallgatók­nál: let enni ök., államvizsgád, vagy szigorlatot* A hozzászólások után a Tanács ugy határoz, hogy ezzel kapcso­latban felterjesztést intéz a VKM-hez # melyben kéri annak tisztázását is, hogy aZ államvizsga mit foglal magában Az elnök megjegyzi^ hogy a szigorlati tervek kiadásának március 15-ig meg kellett v olna történ 'nie,Megkérdi a karokat, hogy kiadták-e a szigorlati terveket, A válaszok szerint csupán av illamosmérnöki karnál nem történt e z meg. Ott az idén is fenn fog állani a tava­lyi hiányosság . Dr. Barta István érdeklődül a tanitás befejezése iránt. Kérése, hogy az előadásokat m ájus hó 2^-ig lehessen tartani, mert az anyag ütemt erv szerint igy van beállítva; hasonló a helyzet a katonai tan­széke ken is. , { Gerendás István megjegyzi, Jriogy ezt a kérdés/t rugalmasan lehet kezein i. Az elnök közli, Hogy az előadást, illetőleg az évet május 22-é n b e kell fejezni, iiogy öt hét maradjon a vizsgákra, A továb­biakba n kéri a dékánokat, hogy a tanszékek helyezzenek súlyt arra, hogy a raj zokat né az év végére kérjék be, hanem a beadásokat Hgyx ütemezzék az elmaradások megszüntetése, valamint a folyamatos tanu­lás érdekéb en Tudomásul szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom