Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1950-1951

1950. október 9. (1-17.) - 1-16. A vallás-és közoktatásügyi miniszteri rendeletek ismertetése - 17-28. Elnöki bejelentések - 29. A Földmérőmérnöki Kar oktatási idejének 4 évre emelése - 30. Az oklevelek minősítése - 31. A Műegyetemi Egészségvizsgáló Intézet OTI-nak átadása és üzemi rendelővé alakítása - 32. Hornung Andor magántanári képesítése - 33. Eisler János magántanári képesítése - 34. Mester László magántanári képesítése - 35. A BME munkaterve (írásos előterjesztés) - 36. Hallgató társadalmi bírósági eljárás alá vonása - 37. Jelentés a beiratkozásokról és vizsgaelmaradásokról

5./ Az elnök jelenti, hogy a VKM, 1404-A97-l/l950,számu rendeletével megbizta Antal ^ándort f, évi szeptember hó 15-től a gazdasági igazgatói teendők elvégzésével. / 2424-1950./ Az elnök a nevezettet üdvözli a Tanács nevében és sok si­kert kiván munkájához. ( Tudomásul szolgál. 6./ Az elnök jelenti, hogy a VKM. Benkhardt Ágostont, Cholnoky Tibort, Doktorits Istvánt és Gruber Józsefet intézeti tanárrá nevezte ki. / 2437.,2438.,2440., 2441-1950./ Mivel Gruber Józsefet bizta meg 4a "VKM. az aerodinamikai tanszék vezetésével, az elnök a VKM. döntését kéri arra vonatkozó­lag, hogy a kar, ill. Tanács által kiküídött adminisztrátor, vagy pedig a tanszékvezető felelős anyagilag a tanszékért. ­Az elnök kéri a YKM. kiküldöttet járjoh közbe, hogy Gruber Józsefet, valamint Cholnoky Tibort eddigi munkahelyükön felmentsék, mert addig itteni állásukat nem foglalhatják el. t -t­, Tudomásul szolgál. 7./ Az. elnök jelenti, hogy a VKM, 1404-B459-2/1950.VI 1.2. számú rendeletével Beke Dénest intézeti tanárrá nevezte ki. / 2582-1950./ Tud omásul s z olgál. 8./ 1480-60-7/1950.VI.4.száma leiratával jóváhagyta a hallgatók fegyelmi ügyeit intéző Fegyelmi Bizottság újjáalakítása során megválasztott és megerősítésre felterjesztettek névsorát. Az elnök jelenti, hogy a Fegyelmi Bizottság névsora a karoknak megküldetett, /l544-1950./ Tudomásul szolgál. 9./ 1489-63-4/1950. VII.1.szám alatt értesiti a Tanácsot, hogy az uj tanév megkezdésénél a rendszeres felterjesztéssel ese­ttenként a demonstrátorok előlépésének nincs akadálya. Az elnök jelenti, hogy e rendelkezésről az illetékesek ér­tesíttettek. /1800-1950. Tudomásul szolgál." 10./ 1480-65-32/1950. VII.2.szám alatt értesiti a Tanácsot, hogy a Műegyetem oklevelei a jövőben igazolás, illetve nyilatkozat nélkül is kiadhatók az 1946. évi szeptemberében*és az ezután irat­kozott hallgatóknak. /2030-1950./ ' Tudomásul szolgál. 11./ Az elnök jelenti, hogy a'VKM. 1400-58/1950.VII.1.szám alatt intézkedett a taxiévnyitó ünnepély megtartásáról és a tanév­kezdésről. E szerint az ünnepélyes megnyitó 15-én d.e. 10 órakor tartandó. Az egységes programmot a VKM. közölte. Szeptember 16-án rendes munkanap. Kegyel 8 órakor a.dékánok és a felkért professzorok ismertetik az ifjúság előtt a kari reformot. Az előadók első órájukon ugyancsak ismertetik a reformnak tantárgyukra vonatkozó alapelveit, programmot adnak, valamint ismertetik a tananyag elsajátításának helyes módszereit is, /2330-1950./ Az elnök jelenti, hogy a tanévnyitó és a tanévkezdés a le­iratban foglaltaknak megfelelően megtörtént. Tudomásul szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom