József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi / József Nádor Műszaki / Budapesti Műszaki egyetem - tanácsülések, 1948-1949

1948. szeptember 22. (1-10.)

Készült Budapesten a Józ zof Nádor Műszaki ós Guzd; nágtu- # dományi Egyetem Tanácsának 1948« évi szeptember hő 22-6n tar­tott, 1948/49« tanévi 1« rendes Üléséről* "■Tel^n yenneki dr« Csűrös Zoltán rektor, elnök, dr.Böller Parkt a proroktor, dr.Rudos Jenő, Vajda Ödön, dr*Szá­dé czky »Kardos s Elemér, dr.Nyárády József dékánok, dr.Plank Je-^ ii5, bóbor János, dr.Egyed István pro dékánok, dr.Uihailioh Győző, dr*Csonka Pál, Verébéi,y László, dr.Verő József, Lesenyi Ferenc, dr.FUlei-Szántó Endre, dr.Rónai ndrós ny .r.t; nárok* Távolmaradás it kimentettei Németh Endre prodekán éa dr*Lá- nyi Béla ny.r.tanár* Jegyzett; dr*PalkoviC3 Pál tanács jegyző* Emoí: megnyitja az Illést, Üdvözli n megjelenteket éa a jegy­zőkönyv hitelesítésére fölkéri dr.Plank Jenő és dr.Egyed István ny • r • t anárokat • ?Á*/ Elnök jelenti, hogy dr* Putnoky László nyug* ny.r* tanáig'aki a vegyészmérnöki osztályon a szervetlen kémia nyil­vános rendes tanára volt, elhunyt* Felkéri a tanács tagjait, hogy volt tanártársuk emlékén k egy perces nénire felállással áldozzanak* A Tanács dr.Putnolcy László nyug; Imazott ny.r.tanár em­lékének egy perces néma felállása; 1 áldozott* 2./ Éínök jelenti, ho y az Országos Sporthivatal S± ^ek Fererrő testnevelési tanárt a Műegyetemi Testnevelés! Intézet Ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával ideiglenesen meg­bízta* /26Ó4-1946./ Tudomásul szolgál* ,5»/ Elnök jelenti, hogy e bánya-, kohó- 6e rdőrnérnöki kar tíz ott is felállított Újjáépítési Bizottságba és a ílolyi- ságrendesö Bizottságba dr•Szádeczky-Karöos& Elemér dekán ur elnöklete alatt Lesenyi Ferenc, dr.Verő Józs'.f ny.r., Winkler Oezkév. nv.rk*tanár urat a Kresadló József mUrzttkl főtanácsost véiísziio ta meg* /267C-1948./ * Tudomásul szolgál* 4vy Elnök jelenti, hogy a gépész- óa v gy azmórnökl kar az ideiglenesen »1 látt adó kérni; i fizi ;i Anozók fel; datai kö­zé tartozó előadások, gyakorlatok, kollokviumok és utóvizsgák megtartásával dr.Lányi Bél. ny.r.tanár ur helyett ochay Géza c.rk*tanár megbízatását kérte a vallás- ós kösokt; tdr.Ugyi mi­nisztériumtól« A felterjesztés továbbittntott a vallás- ós közoktatásügyi minisztérium <;. /EC19-1948./ Tudomásu1 szóIgái. 'ö/y Elnök jelenti, hogy dr.Jenes Árpád hozzá in ózott le­vélben közölt»', hogy a KÄlegyetemi előadói poszttól f. hó 17-én megvált. Köszönetét fejezi ki az iránta két és fél év alatt annyiszor tapasztalt bizalomért és egyUttíáUcÖdésért, mellyel előadói minőségében a Műegyetem őt támogatta. Elnök jelenti, ho gy dr. Jenes árpádnak a T; nác>i ..evében köszönetét fog mondani. /2654-1948./ A Tanács hozzájárul. t>./ Elnök jelenti, hogy Dodinazky liklóa nyug.ezredos e MUe^fy'’tömnek ; do.ián.yosta Iatvánffy Gyűl; volt műegyetemi ny.r. tanárnak Pálya Celeaztin álti 1 festett arcképét. Elnök javasolj; , hogy a festmény elhelyezésére nézve leér­jenek j 'Vázlatot a g'pész- és ve yészmémöki kartól* Jegyzőkönyv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom