József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - tanácsülések, 1947-1948

1948. május 13. (217-225.)

gyi Vilmos Németországba történt távozása előtt ott Sopronban a rektori•láncot használta. E levelet követően dr. Misángyi Vilmosné, valamint dr.Fe- renozy István külön-külön közölte, hogy dr. Misángyi-Vilmos f. évi április hó 19-én meghalt, a teisbachi temetőben temették el 22-én. /13C3-1948./ * Tudomásul szolgált és a Tanács hoz­zájárult, hogy a rektor részvétét nyilvánítsa az özvegynek. 13. / Elnök jelenti, hogy Ros Mirko zürichi professzor, a- ki a Műegyetem meghívására az elmúlt hónapban pár napot Budapes­ten töltött el a Műegyetem vendégeként, meleghangú levelet inté­zett hozzá, melyhez egy végszót mellékelt, hol szeretettel és őszinte ragaszkodással emlékezik meg az Alma Materről, a rektor­ról, Mihailich professzorról, Czakó professzorról, az egész ta­nári karról és a Műegyetem hallgatóságáról. A Műegyetem, mint Írja, a történelem legnagyobb viharaiban és a sors legnehezebb óráiban is mindig bátor és erős maradt, mintegy jelképéül az i- gazságnak és szépségnek. Ebben a végszóban szól a MüPgyetem if­júságához is, hogy tudásukat majd az emberiség jóléte érdekében használják, szeressék hazájukat, ragaszkodjanak a tradidiókhoz és tiszteljék tanáraikat. írását azzal fejezi be, hogy köszöne­tét to-Lűiácsolja úgy a maga, mint az őt kiküldő svájci tudományos intézetek nevében a rektornak, hogy tudományos kutatásairól itt nálunk beszámolhatott és kéri Isten áldását hazánkra. /1410-48/ A Tanács felkéri a rektort, hogy vá­laszában mondjon köszönetét Mirko Ro professzornak ama reményének kifeje­zése, mellett, hogy őt minél előbb ismét Budapesten üdvözölhessék. 14. / Elnöklő rektor felkéri a Tanácsot, hogy a legszigorúbb utasítást adja a tanszékeknek, hogy a tanszékvezető professzorok az évvégi aláirást csak akkor adják meg, ha a quaestura "Tartozá­sa nincs" bélyegzőjével el vannak látva az indexek. Erre azért van nyomatékosan szükség, mert jelenleg kb. 1200 műszaki és 2000 köz- gazdasági kari hallgató van, akik a III. vagy a II. és III. rész­letet még nem fizették he. A Tanács az előterjesztéshez hozzá- . járul. . 15. / Elnök jelenti, hogy a Technikus Kör vezetősége azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a tanévvégi kollokviumok és szigorla­tok kiírásánál az ifjúság kérése is meghallgatásra találjon. Tudomásul szolgál. 16. / Elnök jelenti, hogy a Pázmány Péter-tudományegyetem Ta­náé sa“étiratban közölte, hogy foglalkozott az egyetemi tanárok gyermekei tandíjkedvezményének ügyével és úgy határozott, hogy az egyetemi professzoroknak egyetemükön tanuló gyermekei a tandijat továbbra is a fennálló tandijrendelet értelmében fizessék, a mel­lékdíjak fizetése alól azonban felmentetnek. Ugyanis a fennálló rendelkezések szerint a tandij az államkincstárt illeti, igy a Tanács nem tartotta magát illetékesnek a tandij elengedésére, je­lentős kedvezményt jelent az egyetem rendelkezésére álló raellékdi­itta — 3 •• M (.

Next

/
Oldalképek
Tartalom