M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - tanácsülések, 1945

1945. március 17. (18-24.)

dig bajbor és többnyire eredményes ;r orektori közbelépéseknek és intó »kedéseknek-. Úgy érzem, indítvány nélkül i.s megszületne a Tanács egyhangú és őszinte bizalma és kérése, hogy eddigi, ilyen­irányú munkáját folytassa tovább mindnyájunk érdekében." A tanács- Csűrös tanár ur £elsrólalás át egyhangú' helyesléssel tanáé határozattá Elnök hálásan köszöni érdemeinek messzemenően túl­írni Ív á ni t otta . becsülő elismerését. Es a bizali i nyil atkozct őt nagyon mcgnyug- tatja. 4./ Elnök jelenti, hogy, ja közelmúltban meghalták ICövessi Ferenc, '.adós László és Imre Sándor tanár ur. Az- ö zve gvet illetve hozzátartozót megillető temetkezési' segély összege eddig 5 .000 P volt. Linden tan r 30 P-t fizetett. A pagy mértékű drá­gul Isra való tekintettel javasolja, hogy minden tanár 50 V-t fi­zessen. ; ódt tehát 3x50: 150 P lenne fizetendő a quaestor urnáié Dr.-Vonház István szerint as eredeti 10 P-ről 30 P-re törtónt emelést is helyteleníteni kell, ért a tan ri pótlók, íely bői ez levonatik, nem emeltetett. 5,/Elnök előadja, hogy a fizetést s ját akaratból kell c- • teljesíteni, 5C P-őn belül amennyit tudnak. 5. / Elnök előadja, hegy az elöljárósághoz kérdést fog intézni aziránt, hogy március 15. után a hallgatók részére to­vá.bbi igazolványokat ki lehet-e .-állítani. * T ucb má s ul szolgál. 6. / Elnök előadja, hogy az előadások negkezlésé'nek Idejéről a hallgatóságot hirlapilag értesíteni kellene. Dr. Kihall ich Győző megjegyzi, hogy az előadások meg­kezdése esetén számítani kell a hall ;at ók elvitelével. Pesten ávlUtólag a városparancsnok nem helyesli a közmunkák .miatt az elő­adások megkezdését. “ - 4é _

Next

/
Oldalképek
Tartalom