Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem rektori értekezletek, 1962-1963

1962. szeptember 25. (23-93.)

6949. 4 ­Diplomáját 1955~ben védte kitűnő eredménnyel, államvizsgáit is kitűnő eredménnyel tette le, igy kitűnő rendű diplomát kapott. Lz egyetem elvégzése után az Oktatási Főosztályán'dolgozott 1957* f Főosztály^feloszlott» 1957 februártól nikümban tani tett, ahonnan 1957^ augus Mi ni apz t ér i um Közgazdasági Technikumi 0 1962 juliue 1-ig- 1955-től 1956-ig az tani to ti, 1961. s z opt emberétől félállá tudományi Karán politikai gazdaságtant OMk Marxi zjyus-Lenini zmus ebruár 1-ig, amikor is a félévig közgazdasági teeh* ztusában a Művelődésügyi sztályán dolgozott, Orvostudományi egyetemen seal aZ ELTE Terméézet- tanit.„MSZMP. tag._ _ A kiküldött bizottság a munkája alapján Kompaktor Bélánét alkalmasnak tartja es kinevezését tanszakon kifejteti? eddigi az adjunktusi állás betöltésére javasolja. _______ ____ H orn hntal 1928. március 16-án született Rákos- palotai^ 1946 szeptemberében került ä Budapesti Műszaki Egyetem dpi tészmérnöki karáraahol 195o. julius 27-én ópi tészmérnöki oklevelet szerzett. 195 a» augusztus 24-vel az Épité.sügyi Minisz­térium az'Egr'1 Magasép1 tő Nemzet1 Vállalathoz helyezte beosztott mérnöknek. 1951 júniusában került a Budapest1 Műszaki Egy etem"Ábrázoló geometriai tanszékére mint tanársegéde Azóta az dpi tesz kar nap­pali, esti levelező'tagozatán és a mérnök kar nappali tagozatán vezet tanulóköröket* Lz ópitósz-loveloző tagozaton 1952-től 1955-ig a villamosmérnöki kar műszer tagozat án pedig 1953~54-es tanévben mint előadó működ ott* j é ' / ' Tudományos munkássága során most kosziti el kéziratát "Foto rammetria azépitészet szolgálatában", melynek bevezető része az Építőipari Műszaki Egyetem Tudományos Közleményei X, kötet 6.száma "Műemlékielméros 1956. számában Fotogrammetria «irrten meg­jelent. Másik kéziratban elkészült tanulmánya "Geometriai f-ormák alkalmazása a rétlefedőszerkezetek fejlődésében". Ez összefog­lalja az éker, középkor, újkor boltozatainak, valamint a legújabb . kor kifejthető és nem k*fejthető^térlefedő szerkezeteinek szer­kesztését és részletes ismeretét. Résztvett Strommer Gyula docens Ábrázoló geometriai példatára épitószvonatkozásu feladatainak összeállításában, valamint Lőrinc Pél docens szakérettségizők részére-irt Ábrázoló geometria- tankönyve ábraanyagának elkészí­tésében. A kiküldött bizottság a tanszéken kifejtett eddigi munkája alapján Horn hntalt az adjunktusi állás betöltésére al­kalmasnak tartja os ki Kinevezését javasolja. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom