Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

HOSSZÚFUVAR A HADSEREG SZÁMÁRA 1694. május 9. [1694.] 9. Maii. Svajdler budai commissarius őnagysága parancsolattyából in­dultak szekereink profont lisztet hozni Budáról nro. 30. Eodem die 9. Maii. Budáról jött szegedi németeknek adtunk 2 szekeret, az kik commissarius urunkat kísérték Szegedről: 2 szekér, 8 ökör. BKMÖL IV. 1504/m. Robollajstromok 1694. 153-154. A PORTIOPÉNZ ELKÖLTÉSE 1694. május 13.-december 9. Introitus. Anno Domini 1694. Maji 13. Az t. nemzetes Pest vármegye az t. nemzetes Komárom vármegyéből az mely portiora való pénzt adott, azon pénzből adtak Ketskemét városa számára Budán huszonnyolcszáz nyolcvan for. Rhen. Becsületes Magó Mihály, Kováts Gergely és Demeter Márton s Bán István uraimék praesentiájokban, id est summa Flor. Rhen. 2.880 forintokat. Exitusa ezen pénznek (részletek). N. Dúl Mihály urunknak fizettünk 100 for. Rhen, az béribe. 9. X-bris. Banovits kapitány urunknak Januarius superfluitására és Februarius, Martius, Április egészében fizettünk 1.129, id est tizenkétszáz 29 forintokat Rhen. 34 oralis és 13 equilis portiojáért. Zászlótartónak 4 oralis, 3 equilis portiojáért 99 for. Rhen. Strázsamesternek 31,5 for. Rhen, furerjának tall. 36, id est flor. Ren. 54. Két káplárjának két equilis s egy oralis portioért 24 tall., id est flor. Rhen. 36. V. colonellus Unfeld urunk őnagysága 29 oralis és 26 equilis portiojáért bíró uram fizetett tizenkétszáz német forintokat, az többit adószedő bíró Csorba Ist­ván uram fizette meg, id est 1.200 for. Rhen. Quartélymester uram portiojáért fizetett bíró uram 200, id est kétszáz for. Rhen. N. B. Magnum. Az quartélymester 200 német forintja nem ezen summából fize­tődött meg, hanem adószedő uram congestumából, azért itt fennmarad az 200 fo­rint restantia... BKMÖL IV. 1510/i. 1693. 90-91. HÁZHELY KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1694. május 14. Anno 1694. die 14. Maii. Bede Lukács uram bíróságában Duksa János kérte meg az böcsületes varastól az az Csuka Miklós házhelyét, amely az böcsületes tanács engedelméből neki is conferaltatott. Ugyanakkor anno et die eodem Boros Mihály kérte az böcsületes tanácstól az Török Gáspár házhelyét, meg is nyerete az böcsületes tanácstól. BKMÖL IV. 1693/m. Robotlajstromok 1693. 139.

Next

/
Oldalképek
Tartalom