Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1693. március 5. Anno 1693. die 5. Mártii. Borbély Mihály kérte meg Ötvös Péter kertit, néki is conferaltatott az böcsületes tanács által. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok 1692. 237. AZ ELŐZŐ ÉVI BÍRÁK SZÁMADÁSAI 1693. április 25. Anno Domini 1693. die 25. Április. Tavalyi főbíró nemzetes Sz. Királyi Pál uram őkegyelme becsületesen számot adván mostani becsületes Sárközi Pál, tanácsbéli esküdt személyek: becsületes Király István, Böde Lukács, Har. Nagy János, László deák, Magó Mihály, Varga István, ugyan mostani második bíró Kaszap János, Csertő János, Máté Kováts uraimék ökegyelmek jelenlétekben az őkegyelme kezébe esztendő által ment minden névvel nevezendő költségekről, mint az melyeket előtte való becsületes főbíró Király István uram, adószedő bíró Korbats István uram és második bíró Varga István uram, kisbírák ökegyelmek, említett becsületes Sz. Királyi Pál uramnak ökegyelmének kezébe adtának volt, s mind peniglen azokról a jövedel­mekről s költségekről, akármely névvel neveztessenek, melyek a becsületes vá­ras részéről esztendő által az őkegyelme kezébe mentenek, minden hiba és fo­gyatkozás nélkül számot adván, adott őkegyelme nemzetes Sz. Királyi Pál uram, mostani főbíró becsületes Sárközi Pál urunknak ökegyelmének készpénzt ily renddel: 1. Nemzetes Sz. Királyi Pál uram in paratis adott becsületes Sárközi Pál uramnak talleros numero hatezer háromszázharmincnégy tallérokat, id est 6.334 tallérokat hat öreg, huszonötpénzes garasokat olvasván egy tallér számban, az egész tallé­rokat hét öreggarasban, az forintos pénzt mind négy huszonötpénzes garasokban, őt tizenkétpolturásokat huszonkét tallérra valót egy tallérszámban, így com­putálván mind az tallért, s mind az forintost, s mind a garasokat, hat huszonöt­pénzest egy tallérszámban, lett in Universum az summa 6.334 tallér. Három ezüstpoharat ötödfél bokor ezüstkapcsot, egy gyűrűt, egy rossz ezüsthü­velyt. A csaplároknál restantiát tall. 34,5. 2. Adószedőbíró becsületes Máté Kováts uram őkegyelme becsületes Sárközi Pál uram kezébe in paratis adott adóseprő, gyapjú, vásárpénz, eladott juhok és juhbő­rök árának maradékát négyszáznegyedfél tallérokat, id est 403,5 tallérokat hat öreg, huszonötpénzes garasával. 3. Második bíró Csertő János uram őkegyelme in paratis adott becsületes Sárközi Pál uram kezébe só árát háromszázhét tallérokat, id est 307, bírságpénzt s ökör­bőr árát s más kezéhez jött pénzt tall. 49, polt. 26. 4. Kisbírák: Czirkator Mátyás, Bede Pál, Bebi Gergely, Tomo János uraimék adtának ridegpénzt tallért tizennégyet, id est 14. Salagvárda bérit ismét tall, ti­zenkettőt, id est 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom