Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

ÖKRÖK GAZDÁINAK MEGKERESÉSE 1679. november 20. Az mely két ökröt az szubasa ide hajtott az pesti malmoktúl, azt gondolván, hogy az kecskemétieké, az midőn Sz. Demeterkor újvári szekereknél visszajöltenek volna, az két ökröt vitte el körösi lakos Szőke Nagy János. 1679. die 20. 9-bris. Coram Bíró György, Csethe Gergely, Csaba János. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok 1679. 260. MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679. december 2.-1680. április 24. 1679. die 2. X-bris. Coram judice substituto Gregorio Csethe, juratis Stephano Nagy [további két olvashatatlan név] László Deák mostani nótáriusunknak lévén mezei kertje az Szegedi ót félen, mindazáltal kérte meg Nagy István úr kertjét, amaz messzi lévén, mely is városadománya volt, oly conditioval, hogy ha tetszik az öccsének, Czimbalmos Andrásnak előbbeni kertje, neki oda bocsátja, ha hol nem, az város abbúl is disponálhat. Ut supra. 1680. 23. Februarii. János deák kérte meg az Lakatos Györgyné kertjét oly conditioval, hogy ha nem akarna többé szolgálni, de mivel nem szolgált már két esztendőtűi fogvást, sit in libera dispositio juratoris. 1680. die 24. Április. Bartos István kérte meg Burgun­diái Balassa György kertjét az Balloszegi homok alatt Farkas István szomszéd­ságában, hogy ha az felesége adót nem ad és nem szolgál. Sárközi István uram bíróságában. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok 1679. 8. LEKÖSZÖNŐ BÍRÓ BÚCSÚBESZÉDE 1679. Anno 1679. N. Deák Pál uram főbíróságában. Édes barátink, az kik követközendők vadtok ez nyomorúságos háznak örizetire, Isten ő szent felsége tarcson meg az igaz hitben benneteket! Engeggye Isten ő szent felsége barátaink, hogy ebben a nyomorúságos esztendőben semmi pa­naszolkodó beszéd ne hallassák az mi uccáinkon, hogy kegyelmeteknek is ideje eltelvén, válhasson meg ez nyomorúságos háztúl békével. Annak felette aggyon Isten erőt, egészséget kegyelmetöknek, engeggye Isten, barátink, hogy vígan lakhassatok, s az szófogadatlanokat kezetek alá hajthassátok. Annak felette ez is tudva legyen nálatok, édes barátink, hogy az régi bevett szokást el ne felejesetek, hogy az új bírák az ó bíráknak elengettenek egy kocsi sort, egy heverősort, egy fahordó sort. Az bevött szokást kegyelmetek is megtarcsa, hogy kegyelmeteknek is azon mértékkel ne mérjenek jüvendőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom