Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

A KOCSMA HASZNÁNAK RÖGZÍTÉSE 1687. augusztus 18. 1687. die 18. Augusti. N. B. Mészáros János adott kezembe Göbölyös János bora árában tall. 4, d. 20. Die 18. Augusti. Mészáros János az gyöngyösi borok árában 17 fertály kölesen és 4 fertály búzán, az kit vettünk, egészlen megadta az árát, tall. 71 hetével. Anno 1687. die 18. Augusti. Én, Szálai András Monori recognoscalom vigore praesentium, hogy Keczkemeth városa kiváltképpen való terheltetésektül visel­tetvén, az német portionak fizetésére adtam vala ugyan az szegénység fejében aranyat nro. 100, melyeket percipialtam egészlen az egész váras fejében Magó Mihály uramtól mint akkori quantum perceptorátúl tali modo: készpénzül adott őkegyelme tall. 136 hetével, az többire 16 borjút adtának, úgymint nro. 64 tallé­rokért, és így egészlen contentaltak, melynek nagyobb bizonyságára adtam ezen pecsétes levelemet. Csaba Mátyás, Kalocsa János, Magó Mihály, Király István és János deák nótárius előtt, [viaszpecsét] Szálai András [s.k. A levelet az adó­könyvbe kötötték.] 18. Augusti 1687. Suhaiti Mihálynak Cseh Györgynél lakosnak adtam tall. 10, kik között volt 4 egész, egy citkin, az többi hátával. Coram me Mathea Csaba. Sárközi Pál vitte el. Item die eodem Lazar Pálnak adtam tall. 11, kik között volt tall. X-tes 5, az többi hátával. Coram eidem. BKMÖL IV. 1508/c. 1686. Német adókönyv 380-381. MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1687. október 30.-1688. június 17. Anno 1687. 30. Octobris. Bötös István kérte meg Győrfi János kertét, a becsületes tanács által néki conferaltatott n. Kalocsa János uram főbíróságában. Die eodem. Vincze György kertét kérte meg Farkas Gergely, a becsületes tanács által neki conferaltatott. Anno 1688. 9. Doba Gergely kertét kérte meg Bekö András a becsületes tanács által néki conferaltatott n. Kalocsa János uram főbíróságában. Die et anno eodem. Szálai Miklós kérte meg Igaz Mojzes kertit a becsületes ta­nácstól, neki adta. Eodem item die. Bak Mihály kertit kérte meg Tepai Benedek, mely is a becsüle­tes tanács által neki conferaltatott. Anno 1688. 20. Februarii. Dóczi András kertjét kérte meg Béli Gergely, a be­csületes tanács által conputaltatott. Die 28. Mártii. Anno Domini 1688. Vincze György kertit kérte meg Kovács Já­nos az böcsületes tanácsiul, ha az Farkas D[-nek] nem köll. Neki adták az kertöt. 3. Junii. Baxa János kérte meg Szag Balázs kerté félét bíró uraiméktól. A böcsületes tanácstól neki conferealtatott. Item Csibe János kérte Dallos István kertét bíró uramtól, neki adták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom