Kemény János: Baja mezőváros szerepe az 1848–1849. évi szabadságharcban 2. - Forrásközlemények 11. (Kecskemét, 2008)

Személynévmutató

Csilics Bertalan városi képviselő, 388 Csilics Mátó a bajai Középponti Vá­lasztmány tagja, 175 Csilics Mátyás, 179 Csilléry Benő esküdt, 680 Csincsek Flórián őrvitéz a bajai mozgó csapat maradványában 1849 februárjában, 468 Csokics Péter városi alőr, 421 Csollák Radoszláv bajai lakos. A szabadkai vésztörvényszék haza­árulás vádjával 1849-ben kivé­gezteti., 562, 563 Csopor (Csoppor) József városi képviselő. A bajai Középponti Választmány tagja., 175, 179, 180,614 Csuha Antal, eördöghfalvi (1794— 1867) honvéd tábornok. 1848. május 31-től az Országos Nem­zetőri Haditanács előadója. Jú­nius 25-től alezredes, a Déli had­sereg óbecsei dandárának szer­vezője és parancsnoka. Október 26-tól honvéd ezredes, az aradi, majd a szegedi hadmegye pa­rancsnoka. December 25-től Pé­tervárad várparancsnoka. 1849 január 9-től honvéd tábornok, vezérőrnagyi rangban. Március­ban aláírja a kapitulációt, a várat mégsem adja át a császáriaknak. Május 21-én nyugdíjazzák., 90, 429,430,443 D Dallos Mátyás bajai lakos. 1849. február 11-én részt vesz a veres­sapkás csapat tagjaként Zombor védelmében., 666 Daminics Ignác a bajai Középponti Választmány tagja, 148 Damjanich (Damjanics) János (1804-1849) honvéd tábornok. Október 14-től alezredes, a bán­sági hadtest parancsnoka. No­vember 25-től ezredes. Decem­ber 28-tól vezérőrnagy. 1849. március 8-án a katonai érdemjel 2. osztályával tüntetik ki. Ki­emelkedő szerepet játszik a tava­szi hadjárat összecsapásaiban. Június 18-án a szolnoki válasz­tókerületben (Heves és Külső­Szolnok vm.) országgyűlési kép­viselővé választják. Július 11-én Kossuth az aradi vár főfelügye­lőjévé nevezi ki. Augusztus 17­én átadja a várat az oroszoknak. Az aradi vértanúk egyike. , 445, 482,651 Deák András Bajaszentistván jegy­zője. 1849-ben a solti járás 4. ke­rületének szolgabírája., 102, 119, 120, 122, 123, 124, 452, 478, 642, 645, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 670, 683, 684, 686, 688, 689, 690, 691 Deák Ferenc (1803-1876). A Batthyány-kormány igazságügy­minisztere, a zalaszentgróti kerü­let (Zala vm.) képviselője., 166 Decsy (Decsi) Károly bajai ügyvéd, 13,28, 130, 157, 158, 286 Dedinszky Antal, nemesdedinai (1796-?) nemzetőr őrnagy. Volt császári tiszt. 1848. június 26-tól Bács megye zombori járásának nemzetőr őrnagya. Augusztustól a 4. bácsi nemzetörzászlóalj pa­rancsnoka. Részt vesz a Péter­várad körüli harcokban. A füg­getlenségi nyilatkozattal nem ért

Next

/
Oldalképek
Tartalom