Kemény János: Baja mezőváros szerepe az 1848–1849. évi szabadságharcban 1. - Forrásközlemények 11. (Kecskemét, 2008)

TANULMÁNY - Katonai események - Csapatmozgások, fegyverszállítások Baján át; császári tisztek gyülekezése Baján

Mészáros Lázár hadügyminiszter 1848. október 14-én Budapesten je­lentette az OHB-nek, hogy a Bánátban, Kumándon szállásoló Woroniecki herceg vadászcsapatát utasítása értelmében Pestre szállíttatja fel. A csapatot Kumándról Bajáig tengelyen, onnan gőzhajón fogják Pestre vinni. 357 Kossuth Lajos előbb október 12-én, majd október 15-én is tájékoztatta Kiss Ernő tábornokot, hogy Görgey ezredes 6-700 jól rendezett emberét, azaz a jászkun önkéntes mozgó nemzetőrzászlóaljat 12-én Bajáról útnak in­dította Nagybecskerek felé. 358 Az OHB egy másik, 1848. október 15-én szin­tén Kiss Ernő tábornokhoz küldött utasításában közölte, hogy Kökényessy Szaniszló őrnagyot, mintegy 700 emberrel Bajáig gőzhajón leszállítva a ren­delkezésére bocsátotta. 359 A nyugati határszélen állomásozó feldunai hadseregnek erősítésre volt szüksége, ezért a verbászi táborban lévő hadsereg egy részét oda irányítot­ták. 360 A haderő zavartalan felszállításának biztosítása érdekében az OHB Allaga Imre nemzetgyűlési képviselőt 1848. november 6-án Budapesten nyílt rendelettel látta el, amelyben felhatalmazta, hogy Tolnán, Baján, Apatinban, sőt ahol talál, foglalja le a búzaszállító hajókat. Ha a hajók tulajdonosai vo­nakodnának átadni hajóikat, erővel is el kell venni tőlük, de közölni kell ve­löszerről, mindegyiket 6000 keménytöltéssel számítva, összesen 168 000 kész töltés Bajára szállításáról tesz említést. A többi 26 000 töltést és a fegyvereket megtartották maguknak.; 2123/e/l 848. - Horváth Antal Bács-Bodrog megye főispánja az OHB-hez küldött ezen je­lentésében 70 horvát fogolyról, 20 hordó lőporról, több ezer patronról, egy hordó pénzről tesz említést, amelyet Bajára szállítottak.; 2218/e/l 848. - Gróf Batthyány Kázmér Baranya megye főispánja az OHB-hez intézett ezen jelentésében 80 határőrvidéki katonáról, 26 hordó lőszerről, egyenként 6000 töltéssel, összesen 168 000 keménytöltésről tesz említést, amit a hadügyminiszter javaslatára szállíttatott Bajára. - Ezt a jelentést 1. még: BARANYA Margit, BEZERÉDY Győző, FÁNCSY József, KARDHORDÓ Kálmán, K1SASSZONDY Éva, KOPASZ Gábor, SÁNDOR László, SZITA László, TEGZES Ferenc, 1973. 353-354.; MOL H 2 Kossuth Polizei-Akten 671/Pz/1848.; VARGA János, 1953. 160-161.; KOPASZ Gábor, 1973. 77. - Kopasz szerint Batthyány Kázmér a zsákmányolt lőszerszállítmányt egyelőre Mohácsra szállíttatta.; SZÜTS Emil, 1973. 32-33.; KÖZLÖNY (Bp). 1848. október 4. 116. sz. 589. - A Közlöny a fenti adatok közlése mellett 28 hordó lőszert említ, valamennyit 6000 keménytöltéssel, azaz összesen 168 000 töltést szállítottak a baranyaiak Bajára. A többi, mintegy 26 000 töltést és a fegyvereket megtartották maguknak.; KÖZLÖNY (Bp). 1848. október 7. 119. sz. 603. - Belföld; KÖZLÖNY (Bp). 1848. október 8. 120. sz. 608.; KOSSUTH HÍRLAPJA (Bp.), 1848. október 6. 84. sz. 379. - A Közlöny után.; NEMZETI POLITIKAI HÍRLAP (Bp.), 1848. október 5. 43. évf. 125. sz. - Hivatalos rovat.; - A Nem­zeti Politikai Hírlap az Oroszlónál elfogott 80 horvát határőr és 26 000 töltés Bajára szállítá­sáról tesz említést.; SZEREMLEI Samu, 1867. I. k. 225. - Szeremlei a hadizsákmányt 189 600 puskatöltény, 80 fegyveres határőr és 16 kétlovas szekér elfogásában adja meg.; CSERNA Anna, 1999. 359-360. - Batthyány Kázmér Mohácsról, 1848. október l-jén Sztankovánszky Imre Tolna megyei főispánhoz küldött levelében közel 200 000 töltésről szól, ebből a feleslegeseket 28 hordóval és a foglyokat Bajára szállíttatta. - HERMANN Ró­bert, 1998. In: Századok 1998 132. évf. 2. szám 346. helytelenül Perczel Gyula őrnagyot említ Perczel Antal helyett, aki mint a baranyai nemzetőrök vezetője, Oroszlónál embereivel elfoglalta a horvátok lőszerszállítmányát. MOL H 2 OHB ir. 1052/e/1848. KLÖM XIII. k. 1952. 176. és 200.; A fentieket az OHB ugyancsak 1848. október 12-én kö­zölte Kiss Ernő tábornokkal. - 1. MOL H 2 OHB ir. 1002/e/1848. MOL H 2 OHB ir. 1092/e/1848. Uo. 2312/e/1848.

Next

/
Oldalképek
Tartalom