Kemény János: Baja mezőváros szerepe az 1848–1849. évi szabadságharcban 1. - Forrásközlemények 11. (Kecskemét, 2008)

DOKUMENTUMOK (1-360.; I.kötet)

szagos Biztos Úr engedelmet kér egy időre haza mehetni, e) Pleskó József őrmester folyamodása szabadon bocsáttatása végett, ide mellékeltetik. Ceruzával: többire nem kell intézkedés, az e) pont meg nem adatik. b) 3909/e/1848. a Honvédelmi Bizottmány Elnökétől Beöthy Ödön Országos Biztos Úrnak! Országos Biztos Úr folyó hó 15-éről kelt becses jelentésének többi pontjaira a kellő intézkedések már megtéve lévén, Pleskó József őrmesternek szabadon bocsáttatását tárgyazó folyamodványára, a hátirattal ellátott folya­modvány visszazárása mellett ezennel válaszolom, hogy nevezettnek a kérése nem teljesíttetik. Kelt Budapesten, 1848. november 29-én a Honvédelmi Bizottmány Elnöke Kiadta: Rákóczi. Letisztázta: Vukas. Eredeti fogalmazvány. MOL H 2 OHB 3909/e/1848. - Az irat felzetén olvasható még: 3909/e 1848. elküldve 1/12. 263. Baja, 1848. november 19. A közgyűlés több városi tisztséget választás útján tölt be E jegyzőkönyv 96. száma alatt hozott végzeménynél fogva elhunyt ta­nácsnok Joannovics Ignác tanácsnoki helyének helyettesítés útjáni betölten­dése lévén elhatározva, tárgyalás alá vétetvén s felolvastatván, Kosztics Antal ügyvéd, Sándor József ügyvéd, Mihájlyevics János ügyvéd, Gyöngyösi János, Simics Tivadar és Székely József képviselő urak e hivatal elnyeréséért benyújtott folyamodványa, ezután a titkosan intézendő voksolás elrendeztet­vén, mind a hat folyamodó kijelelés és választás alá bocsáttatott, s a voksolás megkezdetvén, be is végeztetett és a voksoló ládáknak a felnyitásával a vok­sok száma nyilvánosan felolvastatván, Kosztics Antal 5, Sándor József 42, Mihájlyevics János 20, Gyöngyösi János 5, Simics Tivadar 6, Székely József 2 voksot nyervén, Sándor József hites ügyvéd úr 42 szavazatok többségével városi tanácsnoknak helyettesítve elválasztatott, s elválasztása után tiszti esküt tévén le, éljen üdvözlésekkel fogadtatott. A kasznári hivatal betöltendésére intéztetvén a választás, Gyöngyösi Já­nos, Ivánovics István, Göröncsér Ignác, Katona István, Hankovszky József és Székely József urak, mint ezen hivatalt elnyerni óhajtók voks és választás alá bocsáttatván, Gyöngyösi János 3, Ivánovics István 6, Göröncsér Ignác 19, Katona István 17, Hankovszky József 17, Székely József 2 voksot nyervén, miután ezek közül tetemes többséget egy sem nyert, a három voksok na­gyobb számát nyert Katona István, Göröncsér Ignác és Hankovszky József urak újabbi voksolás alá bocsáttatván, Katona István 17, Göröncsér Ignác 19, Hankovszky József 22 voksot nyervén, Hankovszky József képviselő úr kasznárnak elválasztatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom