Bács-Kiskun megye múltjából 23. (Kecskemét, 2009)

TANULMÁNYOK - CSERI GÁBOR: A DÉLPEST MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS KISKUNHALASON 1942-BEN

CSERI GÁBOR A DÉLPEST MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS KISKUNHALASON 1942-BEN A kiállítás szervezése, előkészítése ,JCiskunhalas, a jó halasi bor, a híres Kiefer-körte és a gyönyörű halasi csipke ha­zája 112 000 holdnyi területével, 15 pusztájával az ország ötödik legnagyobb határú városa. Határának kiterjedése nagyobb, mint egy-egy régi kis német fejedelemségé volt, s talán innen származhatott az a szállóigévé vált mondás, amit olyan büszkén emleget a halasi ember: »Halas hatalmas!« Bár ennek a halasi önérzetnek a kifejlő­déséhez nagyban hozzájárulhatott az a több évszázados kiváltságos helyzet, amit Halasnak királyi oltalomlevelek biztosítottaké A fenti néhány mondat abban a füzetkében olvasható, amelyet az 1942-ben Kiskunhalason megrendezett mezőgazdasági kiállításon adtak a résztvevő vendé­geknek. A város képviselőtestülete 1942. január 26-án határozta el, hogy egy szep­tember hónapban megtartandó mezőgazdasági kiállítás megrendezését javasolja." Dr. Kathona Mihály polgármester a földmüvelésügyi miniszterhez június 22-én a következőket írta: ,,/4 kiállítás célja, hogy a vármegye déli része mezőgazdasági ter­melésének előhaladásáról bizonyságot tegyen és bemutassa, hogy a vidék gazdatár­sadalma - a súlyos vízkárok ellenére is - tudja és megteszi kötelességét a munka frontján háborúban álló hazájával szemben. Célja ezenkívül a kiállításnak, hogy a kiállított termények, elsősorban a gyümölcs, szőlő és bor értékesítésének lehetőségét fokozza. Itt elsősorban a visszatért Délvidék fogyasztó piacára gondolunk [...]. A vízkárok okozta adókiesés miatt súlyos anyagi helyzetbe került város nem tudja tel­jes egészében magára vállalni a szükségesnek látszó és hasznosnak ígérkező kiállítás költségeinek biztosítását, ezért a társadalmi gyűjtésből befolyó és Pest Megye tör­vényhatósága által felajánlott anyagi támogatáson kívül nem nélkülözhetjük Nagy­méltóságod támogatását sem. " 3 Az alispán 37 101/1942. sz. rendeletével engedélyezte a szeptember 6-8-án megrendezésre kerülő „Dél-pestmegyei mezőgazdasági kiállítás-Kiskunhalason" el­nevezésű kiállítás megrendezését. Teleki Mihály gróf, a város képviselője elnökleté­vel a gazdasági egyesületben megtartott értekezlet foglalkozott a kiállítás megrende­zésével, amelyen a polgármester bejelentette, hogy a képviselő közbenjárására a földmüvelésügyi minisztérium 2000 és 1200 P., az alispán 2000 P. segély- és tiszte­letdíjak adományozását helyezte kilátásba. A kiállítás célja, hogy alkalmul szolgál­jon a Dél-Pest megyei gazdatársadalomnak arra, hogy bizonyságot tegyen a mező­gazdasági kultúra előhaladásáról, és terményeinek kelendőségét fokozza. A kiállításon: I. Mezőgazdasági főcsoport, II. Ipari és kereskedelmi főcsoport és III. 1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára Kiskunhalasi Részleg (a továbbiakban BKMÖL Kkh. R.) V. 274/b. 637/1942. Sütő József: Kiskunhalas múltja. -Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság. Budapest. Év nélkül kiadott nyomdatermék. 2 BKMÖL Kkh. R. V. 274/b. A 8788/1942. számú, 637/1942. alapszámhoz tartozó irat. 3 Uo. A 8575/1942. számú, 637/1942. alapszámhoz tartozó irat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom