Bács-Kiskun megye múltjából 23. (Kecskemét, 2009)

TANULMÁNYOK - KŐFALVINÉ ÓNODI MÁRTA: A LÁNYOKTATÁS KEZDETEI KISKUNFÉLEGYHÁZÁN

KŐFALVINÉ ÓNODI MÁRTA A LÁNYOKTATÁS KEZDETEI KISKUNFÉLEGYHÁZÁN „Teljes életünk tökéletes vagy feslett állapot ja az asszony emberek nevelésétől árad." (Pázmány Péter) A lányoktatás kezdetei Félegyházán (1753-1887) Félegyháza a török hódoltság után 1743-ban települt be újra, és már két évvel ké­sőbb az első népességi összeírásban találkozhatunk az „iskola ház" elnevezéssel. 1 Kezdetben a plébánosok tanították a gyerekeket, világi tanítót 1753-ban alkalmaztak először. Negyedszázadig egyetlen iskola és egyetlen tanító is ki tudta elégíteni a művelődési igényeket, pedig ebben az időben még a fiúk és a lányok együtt tanultak. 1770-ben alkalmazott először a tanács az „oskolában járó Leánykáknak felesleges számára nézve" lányok részére külön tanítót, majd - a lánytanulók számának foko­zatos emelkedésével - 1776-ban már két tanító foglalkozott oktatásukkal. 2 Általában a lányok tanítóival szemben elsőbbség illette meg a fiúk tanítóit, az ő képzettségük és fizetésük is magasabb volt. A különbség az elnevezésekből is kitűnik: míg a fiúk oktatóit a „Tanító Mester" és „Professor" titulussal illették, addig a lányok tanítói csak „Instructor"-ok (oktató) és „Praeceptor"-ok (tanító) voltak. A lányoktatás alacsonyabb színvonalához az is hozzájárult, hogy a lányok tanítóitól nem kívánták meg a tanítói képesítés megszerzését sem, míg ez az 1770-es évektől kezdődően kötelező volt a fiúk oktatói részére. A lányok tanítóinak fizetése jóval kevesebb, ál­talában csak fele volt a fiúkat tanítók fizetésének. 3 A lányoktatási kérdések megoldá­sát a tanács általában a fiúoktatás érdekviszonyainak rendelte alá. Az 1770-es évek elején már nemcsak külön tanultak a fiúk és a lányok, hanem külön iskolaépületük is volt. Mivel felépült az új fiúiskola, a lányok a régi „iskola házat" használták. A sok lánytanuló miatt 1776-ban már ez az épület is szűknek bi­zonyult, így a lányok egyik csoportját a tanterem melletti tanítói lakásban helyezték el. 4 Az 1700-as évek második felében a lányiskolákat is kéttagozatúvá fejlesztették, az egyik osztályba jártak az ábécét tanuló és silabizáló lányok, a másikba a már ol­vasni és írni tudók. A régi iskolák egészségügyi szempontból és felszereltségük tekintetében is hagytak kívánni valót maguk után. Az iskolák 1799-es vizsgálata szerint a feányok Oskolái a Tanulókhoz képpest tsekéllyek és nem deszkássak. [...] Szűkölködnek a tanuló Le­ányok ivó vizbül, melly miat motskos Havakat kenteiének enni szomjúságok eloltá­1 MEZŐSI Károly, 1938. 3.0. 2 Uo. 4. o. 3 Uo., 7-8. o., FEKETE János, 1993. 6. o. 4 MEZŐSI Károly, 1938. 15. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom