Bács-Kiskun megye múltjából 21. (Kecskemét, 2006)

TANULMÁNYOK - IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: KECSKEMÉT SZEREPE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARCBAN

KECSKEMÉT SZEREPE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARCBAN A Rákóczi-szabadságharc jeles csatái, kiemelkedő bel- és külpolitikai esemé­nyei csaknem kivétel nélkül vidékünktől távol zajlottak le. Mégis, a korabeli Európa nyugati és keleti felének az érdeklődését is sok téren kiváltó, csaknem egy évtizedig tartó katonai és politikai küzdelemből nemcsak Kecskemét és a „három város", ha­nem az egész Duna-Tisza köze sokoldalúan részt vállalt. Éppen ezért nagyfokú há­látlanság lenne eleinkkel szemben, ha e jeles évforduló alkalmával nem emlékez­nénk meg valamilyen formában róluk, ha érzéketlenséget mutatnánk azokkal a hő­sies helytállásokkal, azokkal a hosszú éveken át vállalt vér- és anyagi áldozatokkal szemben, melyeket részben önként teljesítettek, részben pedig a katonai és politikai események szeszélyes alakulása során türelmesen elviseltek. A politikai kilátástalanság és a reménytelenség szülte, szűk körből induló kato­nai vállalkozás kétségtelenül néhány hét alatt kibontakozott, de ma már azt is tisztán látjuk, hogy vidékünk is döntően hozzájárult ahhoz, hogy oly gyorsan országos mé­retűvé válhatott, hogy hosszú éveken át tartani tudta magát Európa egyik legna­gyobb hatalmának kiválóan képzett és irányított hadseregével szemben. A legtöbb kiemelkedő eseménynek - ha nem tudta célját elérni - az lett a sorsa, hogy a győzte­sek mindent megtettek jelentőségük aláásása és céljai elfeledtetése érdekében. A Rákóczi nevével fémjelzett küzdelemmel is ez történt. Aligha véletlen, hogy azok a népcsoportok, azok a közösségek őrizték legmeghittebben és legtovább a szabad­ságharc emlékét, amelyek a legtöbb áldozatot hozták érte, és amelyek a legkeveseb­bet profitáltak belőle. A magyar politika és a megyei közélet irányítói egy évszáza­don át nagyon ritkán emlegették célkitűzéseit, és csak a XIX. században a nemzetté válás, a nemzeti függetlenség eszmei irányítói fedezték fel benne lelkesítő elődjüket, példaképüket. Az évtizedek múlásával, az időben történő távolodással pedig a le­gendássá váló nyolc esztendő úgy emelkedett az azt megelőző politikailag kusza év­tizedek és az azt követő, politikailag szürkévé és nyomasztóvá váló évszázad fölé, miként a puszták metropoliszának öreg temploma emelkedett ki a környező szürke nádfedelek közül. Korábban a kuruc kor történetírói részéről elhangzott olyan vád, hogy a cívis városok nem álltak ki egyértelműen a szabadságharc mellett. Ez részben azzal ma­gyarázható, hogy a város vezetői a korábbi évtizedek súlyos megpróbáltatásai miatt fokozott felelősséget éreztek a város és lakói iránt. Nem hagyhatták figyelmen kívül, hogy a szabadságharc egésze alatt nemcsak Pest, hanem Szeged is mindvégig a csá­száriak kezén maradt, jelentős számú katonasággal. Egyben azt is figyelembe kellett venniük, hogy a rendkívül mozgékony és kegyetlen rác csapatok bármikor lecsap­hatnak a városra és a pusztákon lévő gulyákra, ménesekre, nyájakra. Bár Debrecen vezetői mutattak komolyabb fenntartásokat a kuruc követelésekkel szemben, 1 Kecskemét 1703 nyarától a szabadságharc bukásáig nemcsak kapcsolatban állt a Ezt nem tagadja a témát feldolgozó Balogh István sem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom