Bács-Kiskun megye múltjából 19. (Kecskemét, 2004)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről

23. BOZSÓ JÁNOS VAGYONBECSLÉSE 1841. szeptember 13. 30 Alólírott a B/ alatt visszarekesztett nemes tanácsi határozatnál fogva avégett küldet­vén ki, hogy választott polgár Bozsó János úrnak mind ingó, mind ingatlan javait, s azoknak értékét önnön kérése következésében írnám öszve, melyeknek tellyesítése végett folyó hó 12-én Bozsó János úr házához kimenvén, és ott evégre tanúknak meghívott Bentsik Antal, Tassi László és Csősz István helybelci becsületes és birto­kos lakosokat a kérdéses javak mennyiségérül és értékérül kikérdezvén, kik is hitek­nek letétele mellett egyezőleg tanúságot tettek arról, hogy Bozsó János úrnak a kö­vetkezendő mennyiségű javai vágynak, nevezetesen: 1- ör. A 7-ik tizedben Demeter Lászlóné szomszédságában egy jó készületű háza, mely megér hatezer forintokat, 6.000 ft. 2- or. A Szegedi út mentében nemes Kováts István, Tamási Józsefné szomszédságá­ban 302 hold örökföldje, holdját 1.600 négyszögölével számítva, melynek holdját jó minémüsége tekintetéből becsültek 250 váltóforintokra, és így a 302 hold föld megér hetvenöt ezer ötszáz váltóforintokat, 75.500 ft. 3- or. Azon örökföldjén vagyon két jó tanya, kert, 20 öles ököristálló, jó készületű granárium és egy szélmalom, melyeket öszvevéve becsültek ötezer váltóforintokra, 5.000 ft. 4- er. Ugyan emellett 42 hold zálogos földje, melyen fekszik háromezer váltóforint, 3.000 ft. 5- ör. A múlt évben örökáron megszerzetté Fekete Antal úr 20 hold földjét, melynek holdját 1600 négyszögölivei számítva szinte becsülték 250 váltóforintra, a 20 hold megér ötezer váltóforintokat, 5.000 ft. 6- or. Páhi 200 hold földjén fekvő zálogos summa a város levéltárában lévő számolás szerént tesz háromezer ötszázhetvenkilenc váltóforintokat, 32 krajcárokat, 3.579 ft. 32 xr. 7- er. Ugyan Páhin által vette Közmöczy Károly úr földjét, melyért fizetet ezer váltó­forintokat., 1.000 ft. Bozsó János első alkalommal 1836. augusztus l-jén készíttetett vagyonbecslést (1. az 1. sz. alatt.) majd 1838. november 13-án készült vagyonáról egy újabb hivatalos becslést, és ezt megújíttatta 1840. január 26-án. Ennek szövege is rendelkezésünkre áll. Ebben vagyonának teljes becsült összege 172 050 váltóforintot tett ki. A tételek bár néhány esetben más bontásban lelheők fel, na­gyobbrészt megegyeznek az itt közölt összeírás pontjaival, az esetek többségében a becsült összegek is, de e legutolsó becslés a részletesebb, az előzőnél jóval több fontos részletre kitér az egyes ponto­kon belül, azért is választottuk ennek szövegét közlésre. A legjelentősebb eltérés a két becslés kö­zött az, hogy az előző 16. pontja a későbbiben nem lelhető fel: „A Király-Sághi és Eperjesi puszták árendálása eránt kötött egyezség szinte fennáll, mely szerént az ott való gazdaságban van beruházva 20 000 váltóforint." A kisebb eltérések közül említésre érdemes, hogy egy évvel korábban még 24 jármos ökröt vettek nála nyilvántartásba, és külön is kiemelték csődör értékét, melyet ott 600 váltóforintra becsültek, hozzátéve még: hogy van „három nemesebb fajú kanca, melyből kettőt 500, egyet 200 váltóforintra becsültek." Ez az utalás az igényesebb állattenyésztés érdekében lett lépés miatt lehet érdemleges. Felesége javait e második becslés során nem említik külön. A harmadik becslés részben e téren, részben pedig az összesítés végén, a tartozások rögzítésekor is teljesebb, pontosabb, jogilag tisztább képet mutat. Az 1840. évi becslés alatt Tóth János szenátor és Nagy Lajos ßjegyzö aláírása található.

Next

/
Oldalképek
Tartalom