Bács-Kiskun megye múltjából 19. (Kecskemét, 2004)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről

szerént Aporka-i lakos nemes Cserna Károly, Vörös András és Szóda Péter uraknak 25 esztendőkre 2.120 ft. conventionalis pénzben 17 elzálogosította, mely summából az elzálogosításkor felvett 1.060 conventionalis forintokat, ebből kétezer váltófo­rintokat, a közkassának azonnal be is fizetett, a másik felét a zálogos summának 1.060 forintokban conventionalis pénz szerént most a jövő szent Mihály napra tar­tozván lefizetni a kizálogosítók, ezen summát is Gömöri Mihály úr önként a közcassának önként lekötette, melyet választott polgár Tóth János és Aranyi István urak előtt szinte bírói zár alá vettem. 9- er. Cséplő Terézia, Bozsó Jánosné aszonnytúl 1824-ik esztendei 8-ber 4-kén költ zálogos kötésénél fogva kétezer váltóforintokban 12 esztendőkre 25 hold városföldi mezei kert földjét kizálogosítván, mind ezen földet, mind pedig a kiváltás esetiben mely nemsoká következik, a zálogos summát Bozsó Jánosné asszonynál hasonló­képpen zár alá vettem, oda utasítván Bozsó Jánosné asszonyt, hogy a fizetendő két­ezer forintokat egyenesen kezembe tartozzék fizetni. 10- er. Hat jármos ökreit, 3 kocsis lovait, szekereit, kocsiját, csézáját, tíz darab he­verő marháját, úgymint két tehenét, négy 4-dfü tinait, ismét két 3-dfü tinait és két 3­dfü üszőjét, négy öreg sertéseit perceptor 18 Kiss István és Aranyi István urak [előtt] séquestrai tam. 11- er. Tizenöt darab 10 akós, egy darab 50 akós vasabroncsos hordáit, 190 akós vas­abroncsos tölgyfa és 20 akós szinte vasabroncsos kádjait és egy borsutút perceptor Kiss István és electus 19 Tóth János urak előtt bírói zár alá vettem. Ezekbűi a cassa hiánya bőven ki fog telleni. Melyekrűl is teszem ezen alázatos tudósításomat. Ketskeméthen, 1836-ik esztendei Julius 19-kén. Bódog Antal m. p. kiküldetett senator. BKMÖL IV. 1504. cl 170. d. 1836. 4. ÖZVEGY KAJTÁRI LÁSZLÓNÉ DEMETER ILONA VAGYONBECSLÉSE 1838. november 27. Alólírt, a nemes bírói széknek e f[olyó] esztendei november 17-ik napján költ vég­zése szerént avégre lévén kiküldetve, hogy özvegy nemes Kajtári Lászlóné, Demeter Ilona asszony kérése következésében annak javait becsültessem meg, alázatosan je­lentem következendőket: Kimenvén a tisztelt asszonyság házához, az előállított 3 tanúkat, akik mindennemű javait általlyában jól ismerik, úgymint: Bozsó János urat, aki 46 esztendős római katolikus, feleséges és helybeli előkelő földbirtokos lakos, Kis Jánost, aki 60 eszten­dős, római katolikus, feleséges, helybeli birtokos gazda, és szinte Kis Jánost, aki 28 esztendős, római katolikus, feleséges, helybeli lakos és molnár mester. Minekutána ezeket a szokott hitfoma szerént e f. esztendő és hónap 21-dikén mindeneknek előtte meghiteltettem, valamint Kajtáriné asszonyság úgy ezen tanúk is azt jelentették előttem, hogy megbecsülendő javak két rendbéliek légyenek, úgymint olyanok, A bankóval, a papírpénzzel szemben a kivert nemesfém mint fizetési eszköz. Azonos a pengíforint­tal, amely két és félszer akkora értéket képviselt mint a váltóforint. Adószedő, pénztárnok. Választott képviselő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom