Bács-Kiskun megye múltjából 19. (Kecskemét, 2004)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről

mesztésröl, a lakáskultúra egyre igényesebbé válásáról, a korabeli pénzügyi viszo­nyokról stb. Az iratokat keletkezésük időrendjében közöljük. A könnyebb tájékozódás végett elláttuk részben sorszámmal, részben pedig szerkesztett címmel. A vagyonleltárak és vagyonbecslések során BENDA Kálmán: A Magyar Or­szággyűlési emlékek sorozat 1607-1790 közötti részének szerkesztési és forrásköz­lési szabályzata (Századok, 108. évf. 1974. 436-475.) c. munkáját vettük alapul. En­nek értelmében igyekeztünk az iratokat tartalmi és formai szempontból is eredeti formájukban megtartani. Tekintettel arra, hogy a megfogalmazáskor az egyes hiva­talnokok írásbeli szokásai, gyakorlata erősen eltért egymástól, az egységesebb forma érdekében is eltekintettünk a betűhív közléstől. Erre a szakmában kialakult gyakorlat szerint csak a családnevek és a helynevek esetében van szükség. Ugyanak­kor megtartottunk minden rövidítést, minden latin kifejezést, de a kevésbé ismertek magyar fordítását lábjegyzetben közöltük. Megőriztünk minden olyan formát, amely a korabeli kiejtést, az itteni tájszólást érzékelteti, dokumentálja. Az iratok szövegé­nek egyértelművé tétele is megkövetelte, hogy a központozást a mai helyesírási sza­bályzatnak megfelelően alkalmazzuk. Hasonlóképpen jártunk el a nagy kezdőbetűk írásával kapcsolatosan is. Az iratok után kurzív formában, kisebb méretű betűkkel rögzítettük a jelzeteket és az iratok hátlapján található esetleges feljegyzéseket. Normál szedéssel, de kisebb méretű betűkkel különböztettük meg az iratokkal kapcsolatos tájékoztatásokat. Ugyanilyen formában találhatók az egyes vagyonbecslésekhez szükséges megjegyzé­sek, ugyanazon gazda számára korábban vagy későbben készített becslésekben fel­lelhető eltérő adatok, megfogalmazások. 1. BOZSÓ JÁNOS VAGYONBECSLÉSE 1836. augusztus 1. Választott Polgár Bozsó János úrnak bizonyos célja elérése tekintetéből, a nemes ta­nácsnál tett azon kérése következésébe, mely szerént minden javainak hiteles meg­becsültetését kéri. Alól írt, a tisztelt úr mind fekvő, mind ingó javai megbecsülteié ­sére tanátsi képpen ki küldetvén, tisztelettel elölterjésztem, hogy javai meg becsülé­sére elöl állította nemes Kováts Gergely, Bentsik Antal és Dékány Mihály érdemes polgárokat, kik jó lélekkel, hitek ajánlása mellett elöl adták, hogy van Bozsó János úrnak 1- o. A 7-dik tizedbe egymás mellett két háza, melyek meg érnek 10.000 Ft. 2- 0. A Széktóba Ladányi Gergely úr szomszédságába 370 út szölleje, mely megér 4.000 ft. 3- or A Csorda kút felé Zabolai Sámuel szomszédságában 300 út szölleje, mely megér 3.000 ft. 4- er Örök föld a Nagy Szegedi uton, Süveges Nagy János Örökössei Szomszédsá­gokba 225 hold, melynek holdja megér 200 vftokat, öszvesen 50.000 ft. 5. Ezen örök földön levő gazdasági épületek, granárium, pince, szélmalom gyümöl­csöskert 5.000 ft. 6. Ezen föld mellett Deák István Kapitány úrtól bír egy darab földet 2.000 ft. 7. Páhi pusztába bir 200 holdat, fekszik rajta 6.000 ft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom