Bács-Kiskun megye múltjából 19. (Kecskemét, 2004)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről

Ezek szerént a megbecsülteiéi úr javai mennyiségét öszvesen tészen tizenhétezer, azaz 17.000 váltóforintokat. Melyről teszem ezen hivatalos tudósításomat. Kecskeméten, Februarius 3-kán 1840. Veress István m. p-ria kiküldetett senator. BKMÖL IV. 1504. cl 172. d. 1840. 13. SÁNDOR FERENC VAGYONBECSLÉSE 1840. február 4. Sándor Ferenc 7-ik tizedbeli lakos birtokában lévő javainak megbecsülésre a köze­lebb múlt Januarius holnap 31. napján a 699-i szám alatt költ, s ide a ./. alá vissza­csatolt határozatnál fogva, én, alólírott ki lévén küldve, alázatosa jelentem, e tárgy­ban érdemes két helybeli lakosokat, nevezetesen válaszott polgár Újházi Kovács Pált és Csonti Szabó Ferencet mint tanúkat, Sándor Ferenc élőmbe állítván, kik a hitet letévén, azok a folyamodó javait ekkép becsülték meg. 1- ör. A Városföldin Kovács Mihály és özvegy Dékány Péterné asszony földjeik szomszédságaikban lévő és 1.600 négyszögölive számítva 65 holdakat tévő földjé­nek holdját a = 200 forintra váltó, s így az egész földet 13.000 forint. 2- or. Ugyan Városföldin Kasza János földje szomszédságában lévő, s 17,5 holdakat tévő földjének holdját szinte 200 forintra, és így öszvesen 3.500 forint. 3- or. Szinte a Városföldin, a Nagy-Szegedi út mentiben B. Gyenes Mihály úr földje szomszédságában lévő, s 2,5 holdakat tévő földet 200 forintjával 500 forint. 4- er. A Csáktornyai hegyben, Marina Kovács József földje szomszédságában lévő 155 utakból álló igen gyümölcsös szőlejét 1.000 forintra. 5- ör. Sándor Ferencnek ezennel birtokába lévő 250 darabokat tévő bürgéknek párjait 18 forintra váltóban, öszvesen 2.250 forintra. Öszvesen 20.250 forintra váltóban, azaz húsz ezer kétszázötven forintra váltóban, melyről teszem ezen alázatos tudósításomat. Kecskemét, Februarius 4-kén 1840. Gassich János m. p. kiküldetett tanácsbeli. Sándor Ferenc vagyonbecslése mellett a következő irat található: Nemes Tanács ! Javaim becsültetését magában fogllaló jelen esztendő és holnap 3-án kiadott bizonyítványéit a nemes ta­nácsnak használandó tekintetes Pest megyei Takarékpénztár-i Választmánya előtt kölcsön pénzért ese­deztem, hol is azon bizonyítvány félretétele mellett oda utasíttattam, hogy javaim becsültetését követke­zőleg eszközöljem: 1-ször, hogy javaimnak valóságos tulajdonosa légyek-e. 2-or, hogy a kiküldendő tanácsbeli úr által kine­vezendő két becsülők mellé én is két becsülőt kinevezzek, e szerint nem két, hanem négy bizonyító tanúk, vagy becsülők hitelesíttessenek meg, kik is 3-or. Arról is, hogy szőlőm hány kapás alá való, és gyanitólag mennyi jövedelmezhet, kihallgattassanak. 4-er, hogy az e szerint beadandó hivatalos tudósításban az is érintve légyen, hogy ellenem semmi szenvedő per folyamatban nincsen, végre 5-ör, hogy a bizonyítványt feljegyző s kiadó jegyző úron kívül azt n. főbíró úr is tulajdon aláírásával hitelesítse. Mire nézve a nemes tanács előtt illendően esedezek, hogy jelenleg érintett utasítás szerént kiadandó tiszti bizonyítvány szerkesztése végett egy tanácsbeli urat kiküldeni kegyeskedne. Illendő tisztelettel maradván a nemes tanácsnak aláztos szolgája: Sándor Ferenc. A fenti vagyonbecslés után Sándor Ferenc kérésére 1840. február 16-án Gassich János irányításával egy újabb készült, amelyet a következő napi tanácsi gyűlésen ismertetett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom