Bács-Kiskun megye múltjából 19. (Kecskemét, 2004)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről

Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről BEVEZETŐ A magyar feudális nagybirtok gazdálkodásának elemzése és ismertetése érdeké­ben jeles történészeink már sokat tettek, 1 annak irányításáról, fejlődéséről jól árnyalt összképet formáltak meg. A feudális társadalom legnagyobb részét kitevő falusi jobbágyság jogi viszonyait, életmódját és gazdálkodását pedig hosszú idő óta igen sokan, elmélyülten és eredményesen kutatták, eredményeiket pedig sok-sok részfel­dolgozásban és monográfiában mutatták be, ezért ezt egészében és részleteiben talán még alaposabban ismerjük. 2 A szabad parasztság gazdasági és társadalmi fejlődésének elemzése és bemuta­tása viszont még várat magára. Csak nagyon korlátozott értelemben szólhatunk ilyen irányú kutatásokról. 3 Éppen ezért olyan jellegű feltárómunkákat, amelyek az egyes családi gazdaságok belső szerkezetét, ezen belül az egyes termelési ágak súlyának változását, a birtokszerkezet alakulását, a munkaerő, a piac, a paraszti tőkefelhalmo­zás folyamatának bővülését, a hitelezési mód modernizálódását, a paraszti életmód alakulását stb. elemezték volna, szinte nem is találunk. Az a tény történeti irodalmunkban is egyértelműen rögzült, hogy a hajdúk és jászkunok társadalmának tagozódása, önkormányzatuk szervezettsége, anyagi és tárgyi kultúrájuk merőben más, mint a jobbágyfalvaké vagy a kisebb, közvetlen föl­irt csak példaként emelünk ki néhány fontosabb feldolgozást: WELLMANN Imre: A gödölői Grassalkovich-uradalom gazdálkodása, különös tekintettel az 1770-1815. esztendőre. Bp. 1933., SZABAD György: A tatai és geszti Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerröl a tőkés gazdál­kodásra. Bp. 1957., TÓTH Tibor: A mernyei uradalom a feudális rend utolsó szakaszában. Bp. 1978., KÁLLAY István: A magyarországi nagybirtok kormányzata 1711-1848. Bp. 1980., SZENDREY István: Egy alföldi uradalom a török hódoltság után. Bp. 1968., A közelmúltban Gál Éva, Högye István és még többen mások végeztek kiemelkedően fontos vagy módszertanilag is igen jelentős munkát. E téren sokkal nagyobb irodalom áll az érdeklődők rendelkezésére. Csak az utóbbi évtizedek legjelentősebb kutatói közül emelhetünk ki néhány személyt és alkotását: VARGA János: A jobbá­gyi földbirtoklás típusai és problémái 1767-1848. Bp. 1967. SÁNDOR Pál: A jobbágybirtok törté­neti statisztikai vizsgálatához 1786-1853. Bp. 1961. Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. szá­zadban I— III. 1974. Szolnok., VÖRÖS Károly: A parasztság útja a polgári forradalomhoz. Törté­nelmi Szemle, 1973. 1-2. Bár nem árt utalni arra, hogy a kutatók elsődlegesen jogi helyzetük alakulását, a határhasználat jogi kereteit, különféle szolgáltatásaikat és terheik változásait vizsgálták és mutatták be. Jóval kisebb figyelmet kapott az egyes tájegységeken belül a telkes jobbágycsaládok gazdálkodási feltételeinek bővülése vagy szűkülése, az esetleges vagyoni felhalmozás folyamata, termelési eljárásaik módosulása stb. A megfelelő írott források hiánya miatt pedig csak a legritkább esetben lehetséges e gy~ e gy telkes jobbágyfamília sorsát akár néhány évtizeden át is követni, még kevesebb a lehetőség arra, hogy egy-két évszázadon át láttassuk gazdasági és társadalmi emelkedésésüket vagy süllyedé­süket. Elsődlegesen a hajdú városok lakosságának jogi és gazdasági viszonyaira vonatkozó elemzéseket, is­mertetéseket lehet kiemelni. A jóval népesebb jászkunok gazdálkodásáról lényegesen kevesebb fel­dolgozás született. Az utóbbi évtizedekben Bánkiné Molnár Erzsébet közölt több figyelemre méltó feldolgozást, de ezek is nagyobbrészt az egyes kerületek közigazgatási és jogi változásairól szólnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom