Bács-Kiskun megye múltjából 18. (Kecskemét, 2003)

KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA - IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Kecskemét polgárai és Kossuth Lajos kapcsolata

Kecskemét polgárai és Kossuth Lajos kapcsolata 1848 szeptemberétől 1849 júliusáig Ez a megemlékezés is azt igazolja, hogy Kossuth Lajos Magyarországról tör­ténő távozása után még 150 évvel később is az egyik legnépszerűbb magyar törté­nelmi személyiség. Az elmúlt nem egészen egy évtizeden belül harmadik alkalom nyílt arra, hogy róla, vagy legalább róla is országszerte ünnepségek során megemlé­kezzünk. Ez kétségtelenül magában hordozza annak veszélyét, hogy oly sokszor is­mételgetjük a róla alkotott teljesen jogos és elismerő megállapításokat, hogy ezek ily módon fokozatosan megkopnak. Alig vesszük észre, hogy végül ezeket a figyelem­felkeltőnek szánt jelzőket, állításokat már egyfajta unalom lengi körül. Ez az eljárás Kossuth-tal szemben annál inkább bántó lehet, mivel sokszorosan bebizonyította, hogy az örökösen változó valósághoz ő folyamatosan tudott igazodni, az újabb és újabb kihívásoknak szinte kivétel nélkül meg tudott felelni. Ne vegyék hát rossz néven, ha én most mellőzöm a vele kapcsolatosan hangoz­tatni szokott, a rá kiosztott ünnepi sztereotípiákat, és helyette kevésbé emelkedett, de mindenképpen valós, és eddig még fel nem vetett, vagy kellően meg nem magyará­zott néhány epizódra térek ki. Ezzel természetesen nem kívánom semmilyen formá­ban megkérdőjelezni Kossuth történelmi szerepét, a magyar polgári átalakulásban szerzett személyes érdemeit, hanem csupán valamelyest árnyalni, néhány esetben pedig pontosítani a köztudatban ezzel kapcsolatban kialakult képet. Bár kétségtelen, hogy a munkásságára, főként 1848^19-re utaló levéltári anyagot már alaposan fel­tárták, mégis akad egy-egy olyan mozzanat, amelyre a kutatók figyelme, szorgalma kisebb mértékben irányult. Még pontosabban fogalmazva egyes területekről közzé tett ismeretek nem kerültek be történelmi köztudatunkba. Ezek közé tartozik a Bács­Kiskun megyei levéltárban őrzött anyag, illetve az ezekből készített forrásközlések és feldolgozások egy része. A magyar polgári átalakulással és a vele összeforrt szabadságharccal kapcsola­tosan kialakult egyik legismertebb megállapítás, hogy az utolsó rendi országgyűlés Kossuth javaslatára, követelésére fogadta el a jobbágyfelszabadítást, amely később alapja lett a nemzeti összefogásnak. A szabadságharc kibontakozódását és annak si­kereit a jobbágyfelszabadításon kívül jórészt a szeptemberi újabb reformok alapoz­ták meg, amelyek elfogadtatása ugyancsak nagyobbrészt Kossuth érdeme. Ezek a törvények, ezek a társadalmi reformok biztosították a magyar parasztság elkötele­zettségét a fegyveres harcok során is. 1 Az ilyen erőteljes summázatok mélyén legtöbbször érdemi ellentmondások is megbújnak. Ez tapasztalható ebben az esetben is. Bár a fenti leegyszerűsített megfo­galmazásnak igazságtartalmát alapvetően nem kívánom kétségbe vonni, mégis egy­két mozzanatra érdemes a figyelmet felhívni. A túlzott leegyszerűsítésnek az egyik hátránya ez esetben az, hogy nem tükrözi igazán a magyar társadalmi fejlődés min­den fontosabb elemét. Mindenképpen pontatlan annak sugallata, hogy rendi, avagy A jobbágyok attól féltek, hogy „...veszendőbe mennek a márciusi jobbágyfelszabadító vívmányok...", illetve a horvátok támadásakor a fegyvertfogó parasztok azt remélték, hogy az „...ellenség visszaveré­séért, helytállásukért a forradalom a márciusi jobbágyfelszabadító vívmányok körének további tetemes kitágításával fogja jutalmazni őket..." SPIRA György, 1979. 323.

Next

/
Oldalképek
Tartalom