Bács-Kiskun megye múltjából 17. (Kecskemét, 2001)

ORGOVÁNYI ISTVÁN A déli határsáv 1948 és 1956 között

központi pártvezetők azonban meglátták benne a propaganda-lehetőséget, és a gyil­kosságot a kulákok és a jugoszláv kommunista párt elleni gyűlölet felszítására pró­bálták felhasználni. „A pártszervek nem látják, az AVH véleménye szerint azonban terror vari ezen a vidéken." 6 A Titkárság Ács Lajost küldte ki az eset kivizsgálására, aki 1950. január 11-i jelentésében így jellemezte Kiss Imrét: „Igen lelkes kommunista volt, aki éjt nappallá téve dolgozott, gyűlölte a kulákokat, és aktív har­cot folytatott ellenük." Ács Lajos a jelentésében kiemelte, hogy az eset a kommu­nista funkcionáriusok elleni kulák-terror egyik megnyilvánulása, és valószínűleg jugoszláv kém felbújtására történt. Érdemes részletesebben ismertetni az általa java­solt feladatokat is, ugyanis ez megvilágítja a pártvezetőség politikai célját, hogy az esetet ürügyként használják fel a Jugoszláviával határos terület lakosságának meg­rendszabályozására. Feladatok: 7 „1., A pártszervezetek megerősítése, felvértezése az ellenség elleni harcra. a) A párttagság és vezetőség megtisztítása. b) 8-10 napos tanfolyam a járási bizottság kiképzésére, a pártvezetőségi tagokat, párttitkárokat Rákosi és Dej 8 beszámolói, Brankov 9 vallomása alapján a jugoszláv trockista módszerekkel megismertetni. Rákosi és Dej beszédeit a pártszervezetekben megvitatni. c) Az agitátorok részére ezekből speciális népnevelő brossura készítése, en­nek havonkénti megjelentetése. d) A jugoszláv eredetű röpcédulákat felderíteni, propagandát folytatni elle­nük. 2., Az agitáció segítésére az oktatási osztályon fejlett politikai munkatársakat beállítani. 3., A helyi sajtó szerkesztőségének leváltása. 4., A mai járási bizottságot le kell váltani, politikailag fejlett munkásokból erre a feladatra kiképzett, 5-7 tagú járási bizottságot kell beállítani. 5., Tsz-ek létesítése, megerősítése. 6., A megszilárdított pártszervek a tszcs-ékben teremtsenek szilárd bázist (földmunkások, kisparasztok), hogy a fegyveres erők mellett a lakosság tömegharca tegye lehetetlenné a titóista befolyást. 7., Jegyzőket, fasiszta, nyugatos, gyanús elemeket leváltani, helyükbe kommu­nista munkásjegyzőt állítani. 8., 3 héten belül kidolgozni az ÁVH, határőrség, katonaság, rendőrség együtt­működését. Operatív bizottság létrehozása a fegyveres erők között a határszél bizto­sítására. 9., A kulákok ellen a legkeményebb rendszabályokat kell alkalmazni. 10., A délszláv kulákok leválasztása a délszláv közép és kisparasztokról, kulá­kok korlátozása. 11., A párt és a demokratikus szervek következetes védelme. A legszigorúbban meg kell torolni a gyilkosságot. 6 Magyar Országos Levéltár MDP-MSZMP iratok osztálya 1948-1989. (a továbbiakban MOL) Az MDP KV Titkársága jegyzökönyvei 1948.1956. (a továbbiakban 276. f. 54. cs. 82. o.e.) Az 1950. január 18­i jegyzőkönyve. 7 MOL 276. f. 54. cs. 82. o.e. s Gheorghe Gheorghiu-Dej 1945-1954 között a Román Kommunista Párt főtitkára. 9 Lazar Brankov jugoszláv követségi tanácsos, a Rajk-per egyik vádlottja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom