Bács-Kiskun megye múltjából 16. (Kecskemét, 2000)

BÁNKÚTI IMRE A Kiskunság a török hódoltság utolsó évtizedeiben (Dokumentumok 1667-1683)

2. Fülöpszállás- 1668. január 10. A község főbírája és esküdtjei a Magyar Kamarához: az általuk zálogba vett Tabd és Szűcs nevű puszták tulajdonjogával kapcsolatosan támadt problémáikról. (Külső címzés:) Az Tekintetös és Méltóságos Nagyságos Urainknak Poson Várában az szent Korona mellett hűségessen vigyázó Nemzetes Komarás Urainknak adassék ez leve­lünk eő Nagyságoknak illendő becsülettel. Fülöp. 7 Poson. (A helység vörös viaszba nyomott pecsétje.) My az Nemes Kis Kunságban és Solt Vármegyében levő szegény fülöpszállásiak, ajánljuk illendő szolgálatunkat, és hogy az Attya Isten az ő szent fia által minden lelki és testi sok javaival koronázza meg és sok esztendőkre való életét nyújtsa és hoszszabbítsa Uraságtoknak Nagyságtoknak és ty Kegyelmeteknek, minden kedveseivel edgyütt, tiszta szívből kívánnjuk. Tisztöletös és böcsületös Nagyságos Uraságos és Méltóságos böcsületes Uraink, szük­séges képpen kelleték Uraságtokhoz Nagyságtokhoz és ty Kegyelmetekhez folyamodnunk levelünk és bizonyos embörünk által ez végre, hogy amaz (?) néhai boldog emlékezetű Istenben kimúlt Buday Páll Urunktul vöttünk volt zálog képpen Tabd és Szűcs 8 nevű két pusztákat, az mely pusztáknak zálogban vetésekor semmi nemű vér 9 hozzá nem találtatot mind ez ideig, de immár most, az mint füleynkben zengedez, egy levélhordozó ember jár­ván Kecskemét Városában és ott megnézvén kecskeméti uraink levelét, mely levelében ezen egy Tabd nevű pusztánknak emléközeti meg leven írva, és ugyan ezen formán vagyon írva, az mint hallottuk, hogy Tabdi Bálás másik avagy eöreg attya let volna, az melyre való képest félünk, hogy megkárosítanak bennünket, mert az my kiczin és kevés jószágink van­nak, mind ez ideig szabadossan rajta tartottuk és jártattuk, de immár most mintegy félre tévén merészségünkéit, félünk, és nem tudunk egyébhöz s kihoz folyamodnunk Isten után, hanem kérjük Uraságtokat Nagyságtokat és ty Kegyelmeteket ez levelünknek rendiben, hogy az szegény falunak megmaradásán örülvén, és szánakozván kárvallásán, fáradozzék és munkálódgyék ezen felljeb említőt és nagy summa pénzökön vött Tabdi nevű pusztánk­hoz, ha ugyan nyilván ura, avagy csak szín alat levelével járván, jószágunkat el akarná téríteni és pusztítani. Mely megcseleködöt hozánk való jó akarattyáért Uraságtoknak Nagy­ságtoknak és ty Kegyelmeteknek mi is igyeközünk szolgálni, ha az Ur ő szent felsége ez világban életünket továb nyújtja és az szegény falunkat megtartattja épéségben cllenségtűl. Ezeknek utána minden keresztény Nagyságos Méltóságos és Uraságos Urakat az Úr­nak ő szent felségének dicsőséges és kegyelmes gondviselése alá ajánljuk Uraságtokat is és sok esztendőkre való békeséges életét nvújcsa és adgya Uraságtoknak Nagyságtoknak és ty Kegyelmeteknek. Anno 1668. die 10 January. 10 Szegény Fülöpszállásának mostani fő Bírája Kis Ferenc eskütteivel szolgált Idem qui supra manu propria. 11 így! Nyilván: Fülöpszállás. 8 Ma Tabdi és Szűcsi néven Kisköröshöz tartoznak. 9 Törvényes leszármazott. 10 Az 1668. évben január 10. napján. 11 Ugyanaz aki föntebb saját kezével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom