Bács-Kiskun megye múltjából 15. (Kecskemét, 1999)

PINTÉR ILONA Adatok Szabadszállás első tagosításához (1785-1813)

PINTÉR ILONA Adatok Szabadszállás első tagosításához (1785-1813) Szabadszálláson a redempció 1 - a Német Lovagrend földesúri hatalma alóli megváltakozás - a többi kun településhez hasonlóan 1745-ben kezdődött meg, de a redempcionális 2 földek kimérése csak jóval később, 1759 májusára fejeződött be. 3 Az ekkor kialakult birtokstruktúrán 26 évvel később, 1785 tavaszán kezdeményezett változtatást a városi tanács. Az 1785. április 7-i tanácsülésen vetődött fel először, hogy a több darabban kimért és azóta tovább aprózódott szántóföldeket egy tagba kellene vonni. Az okot a jegyzőkönyv így rögzíti: "Redemptionalis földeink, úgy mint a három calcaturák és szállások 4 a sok osztozó atyafiak és azoknak válások és osztozásaik miatt oly állapotra jutottak, hogy ha az említett calcaturák és sok részből álló osztályocskák egy compendiumba" vétetni nem fognak, csak kevés idő múlva is leginkább az apróbb redemptiojú lakosaink, mint szinte a nyolc és tíz forintos gazdáké 6 incultivaltathatók 7 és haszonvehetetlenek fognak lenni", de a többi birtokos életét is megnehezítik az "ezen mostani széjjelszórott aprólékos osztályok miatt származni szokott terhes bajok és respective 8 haszontalan költekezések". Az ülésen a 18 tagú tanács 16 tagja szavazott a szántóföldek egy tagban leendő felosztására, egy szavazott ellene, egynek pedig "nem ellenkezik" volt a szavazata. 9 A tagosítást szorgalmazó tanácstagok véleményük hangoztatásakor hivatkoztak a "nagyobb részént unanimiter consentait 10 lakosainktól megértett szándékokra", és a döntésből sem akarták kihagyni az érintetteket. A tanácsi határozat érvényessé­1 földmegváltás A szövegben többször előforduló idegen és régi magyar szavak jelentését az első előforduláskor közöljük a jegyzetben. A későbbi előfordulásoknál a cikk végén található szójegyzék segít. 2 megváltott 3 NÓVÁK László: Szabadszállás településnéprajzi viszonyai a XVIII-XIX. században. Debrecen, 1991. 18. 4 A határ három calcaturára (= nyomás, járás, kalkatúra) volt felosztva. Az egyik az őszi, a másik a tavaszi vetés alá való földterület volt, a harmadik a művelésbe éppen be nem vont ugarföld. A Feketéi szállások területe kisebb részben szántó, nagyobb részben széna és más takarmány termesztésére szolgáló kaszáló, amely nem tartozott a nyomáskényszer alá, ezért említik mindig külön a források. 5 egységbe 6 A redempció idején a legkisebb területű megváltott föld 20 rajnai forint értékű volt, ami kb. 13 kh nagyságú birtoknak felelt meg. A redempciókor a számuk 4 volt, ld. NÓVÁK i.m. 16. Az eltelt években végbement folyamatok következtében ennél jóval kisebb területű birtokok is kialakultak, döntően az öröklések, részben a vásárlások miatt. A 20 forintosnál kisebb birtokkal rendelkezők száma 1792-ben 28 volt. 7 megmüvelhetetlenek 8 úgyszólván 9 BKMÖL V.376.a. Szabadszállás mezőváros feudális kori tanácsülési jegyzőkönyvei (a továb­biakban: Tanácsülési jkv.) 1781-1791. 116-117. 10 egyetértően nyilatkozó

Next

/
Oldalképek
Tartalom