Bács-Kiskun megye múltjából 13. (Kecskemét, 1994)

Bánkiné Molnár Erzsébet: A Kiskunság statisztikai felmérése 1857-ben

BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET A Kiskunság statisztikai felmérése 1857-ben. (Forrásközlés) Jelen forrásközlés egy kéziratos formában fennmaradt ügyirat jellegű statisztikai összeállítás közléséi* vállalkozik. A közölt ügyiratok 1857 márciusában keletkeztek,* amely évben az október 31-i fordulónappal végzett népszámlálás is elkészült. Mind az 1850-51-ben, mind az 1857-ben végzett népszámlálás eredményei ismer­tek, a történeti statisztika által feldolgozottak. 1 A korszak mezőgazdasági statisztikájának áttekintésére szintén több kiadványban találhatók forrá­sok * Nem célunk itt felsorolni a korszak történeti statisztikai irodalmát, csupán érzékeltetni kívánjuk, hogy bár számos nyomtatásban is közzétett statisztikai adatforrás ismert az 1850-1860 közötti időszakiul, területi le­véltárainkban ma is fellelhetők olyan ügyirat jellegű, úgynevezett „hivata­los adatokat tartalmazó jelentések, melyeknek feltárása, és közzététele gazdagíthatja történeti statisztikai ismeretünket. Az itt közölt források demográfiai és mezőgazdasági számszerű adatok mellett több olyan kiegé­szítést, mi gjegyzrst tartalmaznak, melyek a lakosság mentalitását, megél­hetési forrásait és életmódját is felvillantják s a történet- és néprajztudo­mány számára is értékes adalékokat szolgáltatnak. A Cs. Kir. III. Hadsereg Vezérkari Osztálya 1857 tavaszán a magyar­országi helytartósági osztályok közreműködését kérte a Magyar Királyság statisztikai leírásának elkészítéséhez. A helytartósági osztályok feladata a szükséges adatok megyénkénti összegyűjtetése volt. Az adatokból összeál­lított statisztikákat megadott séma szerint kellett elkészíteni. A séma 14 pont köré csoportosította a megválaszolandó kérdéseket: 3 1. Terjedelem és politikai beosztás 2. Felszín és földművelés 3. Népesség és lakóhely 4. Éghajlati viszonyok 5. Állattenyésztés 6. Bányászat és gyáripar 7. Gyárak és kézműipar 8. Fegyver és lőszergyárak 9. Kereskedelem 10. Tudományos élet 11. Közlekedés 12. Pénzügyek 13. Érmék, mértékek, súlyok 14. Irodalom és térképügy

Next

/
Oldalképek
Tartalom