Bács-Kiskun megye múltjából 12. (Kecskemét, 1993)

Tóth Ágnes A MAGYARORSZÁGI DÉLSZLÁVOK HELYZETE ÉS TÖREKVÉSEI 1945-1948 (Dokumentumok)

ran, Csávolyon és Hercegszántón kikiáltották a községnek Jugoszláviához való csatlakozását." 3 A bajai háromszög elszakadásának — elszakításának kérdése egészen 1945 őszéig napirenden volt. Ezt bizonyítja a közölt alispáni jelentés, vala­mint Csuka Jánosnak, a miniszterelnökség megbízottjának beszámolója. Ez azért meglepő, mert akkor már hónapok óta kizárólag magyar admi­nisztráció irányította ezeknek a községeknek az életét. Az állami adminisztráció képviselőinek toleráns „hangja", az oktatási, kulturális követelésekkel kapcsolatban megoldást kereső és kínáló hozzá­állása mutatja, hogy 1945 őszén a magyar kormánynak érdekében állt, hogy az ország területén élő délszláv népcsoportokkal a ,jó viszonyt" meg­őrizze. Szüksége volt erre a Vorosilov marsall vezette Szövetséges Ellenőr­ző Bizottság jóindulatának megtartása, s a Jugoszláviával való jószomszé­di viszony kiépítése miatt. Ugyanakkor ezzel a kormány a szlovákiai magyarsággal szembeni diszkrimináció miatt elmérgesedő magyar—cseh­szlovák viszony külpolitikai ellensúlyozására is törekedett. A magyarországi szlávság népmozgalma 1945. február 18-án szerve­zett kereteket öltött. Ezen a napon alakult meg Battonyán a Magyarorszá­gi Szlávok Antifasiszta Frontja. 4 Az ezt követő hónapokban mind a Marosmenti megyékben, mind pedig a bajai járás horvátok és szerbek által lakott községeiben — 1945 tavaszá­nak közepéig — megalakultak a Front helyi szervezetei. 5 Bár az Antifasiszta Front, s később annak délszláv szekciója — amely 1945. december 3-án tartotta I. Országos Konferenciáját Mohácson — kul­turális szervezetként határozta meg önmagát, ugyanakkor azonban hatal­mi, politikai törekvésekkel is föllépett. Nagy Emil a Magyar Kommunista Párt bajai szervezetének titkára 1946. január 2-án a következőket írja pártja országos vezetőinek: „Kara­gity Márk a Bács-Bodrog vármegyei Antifasiszta Szövetség ügyvezetője kérése:.. a bunyevácság illetve a horvátság követeli, hogy az egyes közsé­gek képviselőtestületébe, illetve a nemzeti bizottságba, ahol nagyobb szám­mal élnek bunyevácok vagy horvátok, képviselőt küldhessenek be. ... Egyébként egyben jelentjük, hogy az Antifasiszta Szövetség Bács­Bodrog vármegyében erős működésbe kezdett. A bunyevácság, illetve horvátság körében a bajai háromszög visszacsa­tolásának kérdése erősen felszínre került." 6 3. BKML. Bács-Bodrog vármegye főispánja 624/1945. 4. Lásztity S. Lyubomir: A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének történe­te a felszabadulástól a fordulat évéig (1945-1948.) In. Iz nase proslosti (Múltunkból) Tanulmányok az évforduló jegyében 1-2. köt. Budapest, 1979. 195. 5. Bács-Bodrog vármegyében Bácsalmáson, Csávolyon, Katymáron, Csikérián, Bácsboko­don, Felsőszentivánon, Garán, Hercegszántón és Vaskúton működött az Antifasiszta Frontnak helyi szervezete. — BKML. Bács-Bodrog vármegye alispánja 65/1948. 6. Politikatörténeti Intézet Levéltára (PIL.) 274 f. 10. cs. 36. öe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom