Bács-Kiskun megye múltjából 12. (Kecskemét, 1993)

Kőhegyi Mihály — Merk Zsuzsa AZ 1939. ÉVI NÉPÖSSZEÍRÁS CSÁVOLYON

elnevezésük is erre utal: Nép-, mezőgazdasági és állatösszeírás. A trianoni rendezéssel Csehszlovákiához került területek esetében, megváltozott ag­rárviszonyaik miatt is erre szükség volt. 2 Az 1938-as és 1939-es három összeírásról kevés ismeretanyagunk van, összefoglaló történeti demográfiai munkák is legfeljebb az említés szintjén, vagy jegyzetanyagban utalnak rájuk. 3 Részletesebb feldolgozás — közsé­genkénti, illetve törvényhatóságonkénti — csak a felvidékiről készült. 4 A trianoni területen végzett 1939 novemberi összeírásról a nemek, korévek, lakosság, népsűrűség szerint országos és megyénkénti összesítés készült csupán. 5 Azok az adatlapok, melyeknek a KSH-hoz kellett beérkezniük a második világháború alatt elpusztulhattak, az összeírásra vonatkozó leve­lezés tartalmi kivonatát őrző iktatókönyvi bejegyzések maradtak meg mindössze. 6 A Csávoly község iratanyagában megőrzött gyűjtőívek ennek a számunkra mindörökre elveszett forrásanyagnak igen értékes darabjai. 7 Az 1939. november 18-i népösszeírást a honvédelemről szóló 1939: II. tc. 86. §-ának első bekezdése alapján a „magyar királyi minisztérium" írta elő, szemben a népszámlálásokkal, melyekről külön törvény szokott ren­delkezni. A törvénycikk említett paragrafusa a honvédelmi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatgyűjtést már a béke idejére is előírja. 8 Az adatszolgáltatás alsó korhatárát jelentő, a 12. életévüket betöltöt­tekre, tehát a levente kort elérőkre, valamint a 87. § alapján honvédelmi munkára kötelezettek felső korhatárát jelentő, 70. évüket meg nem haladó férfiak számára kötelező, s nyilvántartási, katonai-igazgatási szempontból veszi fel az adatokat. 9 Rajtuk kívül az összeírásra vonatkozó végrehajtási utasítás szerint a 16-50 év közötti, megjelölt szakképzettségű nőkről kel­lett egyéni számlálólapot kitölteni. 10 E lapokon a 31 kérdés közül 12 kifeje­2. Mindkét összeírás a jelenlevő polgári népességre vonatkozott, s a terület visszacsatolása, illetve elfoglalása után igen gyorsan megtörtént. A katonákat és csendőröket 1939. november 18-án írták össze a trianoni terület népességével együtt. M. Stat. Közi., 1941. 8-10. — Thirring Lajos, 1939/a. — Thirring Lajos, 1939/b. — Thirring Lajos, 1939/c. 3. Kovacsics József, 1963. 43. — Bene Lajos — Vukovics György, 1963. 559. 4. M. Stat. Közi., 1941. 9. 5. M. Stat. Közi., 1941. 235-236. 6. Megköszönjük Kalmár Ella levéltárosnak (KSH) és dr. Heincz Ervinnek, a KSH munka­társának segítségét. 7. BKmL Csávoly község, 1939. évi népösszeírás, 244 lap. (69/d). 8. Az 1939: II. tc. Degré Miklós — Várady-Brenner Alajos, 1940. 54. 9. U. o. 9., 55. 10. A jegyzék olyan szakképzettségeket, képesítéseket sorol fel, melyek egy esetleges hábo­rúban válhatnak közvetlenül vagy közvetve a hadsereg számára fontossá. így a nehézipar és vegyszeripar mellett a könnyűiparon belül a cipészeket, kesztyűkészítőket, dobozgyári munkásokat; az élelmiszeriparon belül pedig a konzervgyárban dolgozókat, valamint az egészségügy területén képesítéssel bírókat tünteti fel. BKmL Csávoly község ir. 1939. évi népösszeírás. Végrehajtási rendelet, nyomtatványminták és utasítások. 9-10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom