Bács-Kiskun megye múltjából 11. (Kecskemét, 1992)

Tanulmányok, feldolgozások - BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: A tanács szerepe Kiskunfélegyháza gazdasági életének és társadalmi tagozódásának befolyásolásában

BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET A TANÁCS SZEREPE KISKUNFÉLEGYHÁZA GAZDASÁGI ÉLETÉNEK ÉS TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSÁNAK BEFOLYÁSOLÁSÁBAN (1745-1848) • A Jászkun Kerület társadalmi rétegződésének, az azt motiváló gazdasági és politikai életnek fő vonásai már ismertek. 1 A társadalom tagolódása redemptusokra, nemesekre, irredemptusokra és zsellérek­re egységes volt a Hármas Kerületen belül. Egy-egy rétegbe tartozás jogi feltételeivel és következményeivel is számos tanulmány foglalko­zott, vagy legalább érintette a kérdést. A társadalmi tagolódás gazdasá­gi feltételeiről, a rétegek közötti tényleges mobilizációról, annak gya­korlati megvalósulási módjairól azonban ismereteink ma is szegénye­sek. 2 Ugyancsak keveset tudunk a jászkun társadalom politikai jogokkal nem rendelkező csoportjairól, a földbirtokot nem, vagy csak alig birtokoló irredemptusokról, a földnélküli zsellérekről és commoransokról. 3 A kutatóban felmerülő kérdések megválaszolása csak első pillanatban tűnik egyszerűnek. Levéltári iratok tanúsága szerint: a korabeli magyar társadalomhoz igazodó, de sok tekintetben bonyolultabb gazdasági és társadalmi szerkezet a Jászkun Kerületé. A helyi társadalom vezető rétegét a redemptusok képezték, akik az 1745-ös redempció alkalmával maguk és utódaik számára földbirtokot váltottak, s hozzájárultak a redempció anyagi feltételeinek teljesítéséhez. Mindvégig ők a gazdasági és politikai hatalom birtokosai. De kik a sehol másutt nem létező irredemptusok? A kerületbeli zsellérek helyzete azonos-e a vármegyékben élőkével? Kikből álltak, milyen gazdasági erőt képviseltek a különböző címen itt élő munkavállalók? Ho­gyan érvényesült velük szemben a gazdasági hatalmat birtokolok politikai hatalma? Milyen életlehetőségeik voltak? Sorolhatók a kérdések. Tanulmá­nyomban a kiskun kerületbeli Kiskunfélegyháza gazdasági életének vizsgá­latával kívánok hozzájárulni a felvetett kérdések tisztázásához. 1. GYÁRFÁS: 1870-1885., FODOR: 1942., TÁLASI: 1977, BELLON: 1979., SZABÓ: 1982., BÁNKINÉ: 1987/a.. 1987/b. 2. MEZŐSI: 1989 3. SZABÓ: 1987.

Next

/
Oldalképek
Tartalom